Прилагане на чл. 53, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № М-94-А-160
Дата:13.05.2013 год.
ЗДДФЛ чл. 44, ал. 4;
ЗДДФЛ чл. 53, ал. 3;
ЗДДФЛ чл. 53, ал. 4;
ЗДДФЛ чл. 65, ал. 12;
ЗДДФЛ чл. 67;
ЗДДФЛ чл. 81.
Относно: Прилагане на чл. 53, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило по електронната поща вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ……, Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през 2012 г. в качеството си на физическо лице сте придобили доходи от наем, за които платецът – юридическо лице, не е удържал авансов данък и съответно не Ви е издавал служебни бележки. В тази връзка поставеният въпрос е имате ли право да ползвате отстъпката от 5 %, при условие че в срок до 30 април 2013 г. подадете годишната си данъчна декларация по електронен път и в същия срок внесете данъка.
С оглед указаната фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
На основание чл. 53, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лицата, които подадат годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация (ако не ползват отстъпката, предвидена за декларирането и внасянето на данъка в срок до 10 февруари). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗДДФЛ, отстъпката се ползва, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 от същия закон.
В конкретния случай Вие не сте имали задължението да внасяте авансов данък, тъй като по силата на чл. 44, ал. 4 и във връзка с чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя, удържа и внася от платеца на дохода. Ето защо считам, че няма законова пречка да ползвате отстъпката по чл. 53, ал. 3 от ЗДДФЛ, при условие че до 30 април 2013 г. сте подали годишната си данъчна декларация по електронен път и до същата дата сте внесли определения в декларацията размер на дължимия данък. В случай, че, поради изтичане на законоустановения срок, сте подали годишната си данъчна декларация по електронен път и сте внеслидължимия данък в пълен размер, имате право да подадете искане за прихващане или възстановяване на надвнесен данък по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Във връзка с поставения въпрос е необходимо уточнението, че юридическото лице – наемател, което, като е било задължено, не е удържало и внасяло авансов данък за изплатените доходи от наем, същото дължи лихви за невнесените в срок задължения за данъци, както и, ако не подлежи на по-тежко наказание, подлежи на административно наказание – имуществена санкция на основание чл. 81 от ЗДДФЛ.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Определяне на режима на облагане по ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) на адвокатите, сключили договор за сътрудничество с друг адвокат или адвокатско дружест

Изх. № 94-11-105 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от

запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи писмено запитване с вх. № …/ 30.06.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:Предстои фирмата

2_269/24.04.2018г.

2_269/24.04.2018г.ЗКПО чл.189б, ал.1, т.1, ал.2, т.1, чл.173, ал.1 В писмено запитване, заведено в регистъра Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №269–––––––, посочвате, че