Прилагане на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ

Изх. №07-00-6
Дата:17.04.2012 год.
ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 1
относно: Прилагане на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ
В отговорна поставения въпрос относно прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ при определяне на патентен данък за една дейност, която се осъществява в два обекта, като във втория обект лицето е наело работници за осъществяване на същата дейност, изразяваме следното становище:
По силата на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година.
Облекчението се отнася до данъка, дължим за доходите от дейността като цяло, която лицето следва да извършва лично. Не се коментира въпроса в колко обекта се извършва дейността, условието е дейността да се извършва лично във всички обекти. Хипотезата, в която едно лице извършва една патентна дейност в два обекта, като във втория наема работници, т.е. не извършва дейността лично, не представлява основание за ползване на облекчението само за този обект, тъй като данъчните преференции при патентния данък имат за цел да облекчат лицата, който полагат само личен труд и поради тази причина получават относително ниски доходи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРНА НАП:
/К.СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *