Прилагане на чл.79, ал.3 и ал.6 от ЗДДС.

2_2807/28.11.2008
Чл.79, ал.3 и ал.6 от ЗДДС
Относно: Прилагане на чл.79, ал.3 и ал.6 от ЗДДС.
Уважаема г-жо Д,
Във връзка с Ваше писмено запитване с регистрационен индекс М 2008 год., изпратено от Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр….. за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с писмовх. № год., изразявам принципно становище по прилагане разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, предвид неясно изложената в запитването фактическа обстановка.
В писмото сочите, че в групата на „Ф Холдинг” има регистрирано по ЗДДС дружество „Ф.Т.”, чиято основна дейност е извършване натранспортни услуги с леки и лекотоварни автомобили. В средата на годината е взето решение дружеството да се преобразува по реда на Търговския закон чрез разделяне, като дружествата към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество „Ф.Т.” са съществуващи дружества от групата на Холдинга.
Описвате също, че до настоящия момент „Ф.Т.” издава данъчни фактуриза извършените с автомобилите транспортни услуги към дъщерните дружества на Холдинга, по които те, съгласно ЗДДС нямат право на данъчен кредит.
С оглед описаната фактическа обстановка поставяте следния въпрос: След приключване на преобразуването, следва ли приемащите дружества да извършат корекция на данъчния кредит за приетите леки и лекотоварни автомобили, при придобиването на които преобразуващото се дружество „Ф.Т.” е ползвало пълен данъчен кредит?
Разпоредбата на чл.10, ал.1, т.1 от ЗДДС регламентира, че при преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон не е налице доставка на стоки или услуги от преобразуващия се към приобретателя. В този случай, въпреки липсата на доставка, преобразуващото се дружество не извършва корекция на ползвания във връзка с придобиването на стоките и услугите данък върху добавената стойност. Основание за това е нормата на чл.80, ал.1, т.1 от ЗДДС. Лицето, към което преминава имуществото на преобразуващото се дружество, е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с получените стоки и услуги, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания от преобразуващото се дружество данъчен кредит, съгласно чл.10, ал.2 от ЗДДС.
Доколкото леките и лекотоварни автомобили няма да бъдат използвани от приемащите дружества заизвършване на визираните в чл.70, ал.2 от ЗДДС доставки считаме, че е налице промяна на предназначението им, с оглед на което в този случай ще е приложима разпоредбата на чл.79, ал.3 или ал.6 на ЗДДС, регламентираща извършване накорекция на ползванияот преобразуващото се дружество данъчен кредит.
В зависимост от това, дали автомобилите са заведени от приемащите дружестваи отговарят на изискванията за дълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, корекцията на ползванияданъчен кредит се извършва от приемащите дружества по формулата визирана в чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС.
Ако автомобилите нямат характер надълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, на основание чл.79, ал.3 от ЗДДС, приемащите дружества следва да начислят ДДС в размер на приспаднатия от преобразуващото се дружество данъчен кредит.
Корекцията следва да се извърши в данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата по чл.79, ал.3 от закона, чрез съставяне на протокол, който се отразява в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за този период.
Следва да имате предвид, че на основание чл.80, ал.1, т.3 от ЗДДС корекции по чл.79, ал.3 и ал.6 не се извършват,ако са изминали 5 години от началото на годината, в която преобразуващото се дружество „Ф.Т.” е упражнило право на приспадане на данъчен кредит.

Оценете статията

Вашият коментар