ЗДДС, чл.27, aл. 3, т. 1

2_2803-1/21.11.2008г.
ЗДДС, чл.27,ал.3,т.1
С Протокол за писмено запитване №……., е изложена следната фактическа обстановка,:
За данъчен период м. 07.2008г.ревизираното дружество е приспаднало данъчен кредит в размер на ……….. лв. по фактура издадена от „……..” ЕООД с предмет на доставката – проект за реконструкция. Установено е, че лицата по доставката са „свързани” по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК. От ревизираното лице са изискани документи и писмени обяснения, от които е установено, че проектът е поръчан и изготвен за „………….” ЕООД и се отнася за реконструкция на площадка на суровини с метални резервоари в с. ……….. за целите на изграждане на газоцентрала за топло и ел. енергия. При извършенанасрещна проверка на доставчика е установено, че предходен доставчик на проекта за реконструкция е „……………..” ЕООД, за което е издадена фактура № …………..
Установено е още, че изменения и допълнения в проекта не са правени към датата на препродажбата му на ревизираното лице, както и че не е извършено плащане по доставката от страна на ревизираното дружество.
Предвид установените обстоятелства, спецификата на разработения проект и невъзможността да се определи точна пазарна цена на проекта към датата на препродажбата му, която да послужи за данъчна основа по смисъла на чл.27, ал.3 от ЗДДС е поставен следния въпрос:
Следва ли да се признае пълният размер на данъчния кредит по издадената на ревизираното лице фактура № ………… или на основание чл.116, ал.2 от ДОПК да бъде приложена разпоредбата на чл.27, ал.3, т.1 от ЗДДС, като бъде посочена и методика за определяне на пазарна цена на проекта към датата на препродажбата му.
Разпоредбата на чл.27 от ЗДДС регламентира особени случаи за определяне на данъчната основа. Съгласно чл.27, ал.3, т.1 от закона при доставка между свързани лица данъчната основа е пазарната цена.
Дефиниция на понятието пазарна цена е дадено в Допълнителните разпоредби на ЗДДС, като определението препраща към разпоредбите на §1, т.8 от ДОПК, където е определено, че “пазарна цена“ е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
Методите за определяне на пазарни цени са определени в т. 10 от §1 на ДР на ДОПК, а редът и начинът за прилагането им са регламентирани с Наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени.
Събраните и приложени към запитването доказателства не могат да обосноват категоричния извод, че определената между страните цена на услугата се различава от пазарната цена.
С оглед приложението на чл.27, ал.3, т.1 от ЗДДС пазарната цена на услугата следва да бъде определена по изрично посочените в т. 10 от §1 на ДР на ДОПК методи и по реда и начина за прилагането им, определен в Наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. Органът по приходите е длъжен да изясни всички факти и обстоятелства и да събере съответните доказателства, подкрепящи направените от него констатации. При възникнали въпроси, за изясняване на които са необходими специални знания в ДОПК / чл.60 – 68/ е предвидена възможност да бъде възложена експертиза. С цел точното определяне на предмета, задачите и съответния приложим метод за определяне на пазарни цени в експертизата, по преценка на органът по приходитеможе да се събере предварителна информация от специалисти с необходимото образование и практически опит в съответната област, вписани в списъка на експертите, утвърден от Изпълнителния директор на НАП или други специалисти от съответната професия или област.
Следизясняване на всички факти и обстоятелства и анализиране на всички събрани в хода на ревизията доказателства, органът по приходите следва да направи преценка за наличието или липсата на правото на данъчен кредит за ревизираното лице.

Оценете статията

Вашият коментар