прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС.

В Дирекция „ОДОП“ – …………… постъпи писмено запитване с вх. № …………/04.06.2015 г., относно прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС извършва облагаеми доставки. Същото през 2013 г. е закупило апартамент в гр.Пловдив. За покупката е издадена фактура, която е отразена в дневника за покупки без да е ползван данъчен кредит. Апартаментът се отдава под наем на физическо лице, което е „свързано лице“ по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК. Сделката свързана с отдаване под наем е облагаема и се начислява ДДС.
В запитването са зададени следните въпроси:
1. Каква е възможността дружеството да се възползва от разпоредбата на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС и във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2 от ППЗДДС да упражни правото на данъчен кредит?
2. Ако отговорът е положителен, в кой данъчен период може да се извърши корекцията?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Първи въпрос: Съгласно чл. 79, ал. 8 от ЗДДС, регистрирано лице, което не е приспаднало или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69, може да упражни право на данъчен кредит или да коригира (увеличи) размера на ползвания частичен данъчен кредит по ред и в размер, определени с правилника за прилагане на закона.
При условие, че при покупката на апартамента не сте приспаднали данъчен кредит и впоследствие използвате същия само за извършване на облагаеми доставки, може да се възползвате от разпоредбата на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС, като упражните правото на приспадане на данъчен кредит по ред и в размер определен съгласно формулата на чл. 67, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
Следва да имате предвид, че корекцията по чл. 79, ал. 8 от ЗДДС се извършва еднократно, предвид разпоредбата на ал. 9 към чл. 79 от закона.
Втори въпрос: В хипотезата на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС, регистрираното лице има право да упражни право на данъчен кредит по реда и в сроковете посочени в чл. 67 от ППЗДДС.
Упражняването на правото на данъчен кредит по чл. 67, ал. 1, т. 2 от ППЗДДС се извършва чрез издаване на протокол, който съдържа реквизитите посочени в ал. 2 на същата разпоредба.
Въввръзка с прилагането на разпоредбата на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС са възможни три хипотези:
1/ Правото на приспадане на данъчния кредит се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупките и в справка – декларацията за последния данъчен период на съответната година и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период /чл. 67, ал. 4 от ППЗДДС/. За Вас този период ще съвпадне с изтичане на 20-тата година от придобиването на имота.
2/ При условие, че дружеството се дерегистрира по ЗДДС преди изтичане на срока по чл. 67, ал. 1 от ППЗДДС е приложима разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ППЗДДС по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит. В този случай издаденият протокол следва да намери отражение в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.
3/ Когато преди изтичане на срока по чл. 67, ал. 1 от ППЗДДС, лицето извърши облагаема по чл. 69 от закона доставка на стоката или услугата, правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който данъкът за доставката е начислен, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката /чл. 67, ал. 6 от ППЗДДС/.
Също така следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 67, ал. 7 от ППЗДДС, съгласно която правото на данъчен кредит се упражнява само когато регистрираното лице е отразило данъчния/те документ/и за производството, закупуването, придобиването или вноса на стоката или услугата в дневника за покупки в срока по чл. 124, ал. 4 от закона.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »