Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 119

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондация „…….“. Предметът на договора е участие на детето Ви в артистични представления като следва да подпомага артистите в техните изпълнения и да извършва действия по подаване на текст. Сценичната продукция е основен акцент в официалната програма на Пловдив-Европейска столица на културата. В договора е определено възнаграждение за детето Ви.
Посочвате, че са Ви задължили да подпишете декларация от Ваше име, че сте самоосигуряващо се лице.
Във връзка с изложеното в запитването са поставени следните въпроси:
1. Длъжен ли сте от Ваше име да издавате фактура за сумата, която ще получи дъщеря Ви ?
2. Подписаните от Вас договор, приемо-предавателен протокол и декларация достатъчни ли са за платеца да изплати сумата, без да е в нарушение на данъчното законодателство ?
3. След като получател на дохода-възнаграждението е Вашата дъщеря, основателно ли е от Вас да се иска подписване на декларация за самоосигуряващо се лице?
Предвид изложеното в запитването, изразявам следното становище:
Съгласно чл.3 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица по закона са:
– местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението по този закон;
– местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
Носител на задължението за данъци по ЗДДФЛ е конкретното физическо лице, получател на дохода, включително и когато това лице е непълнолетно/ малолетно.
Според разпоредбите на чл. 122, ал. 1 от Семейния кодекс „Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител“, а разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ указва, че малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
Следователно, получател на дохода и данъчно задължено лице по гражданския договор е Б. Д. независимо, че същият е сключен чрез Вас в качеството Ви на законен представител. Ето защо в конкретния случай са приложими разпоредбите на чл. 43, ал. 4 и чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, а именно когато платецът на дохода от стопанска дейност е предприятие, размерът на авансовия данък се определя и същия се удържа от платеца при изплащането. Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице
Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица не издават документ за придобития доход, когато платецът издава предвидения в този закон формуляр
„Сметка за изплатени суми“.
Предвид на гореизложеното, Вие като законен представител не е следвало да подписвате декларация за самоосигуряващо се лице и не сте задължен да издавате фактура или друг документ от Ваше име при получаване на възнаграждението по съответния договор.
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. В ал. 8 от същата разпоредба е пояснено, че годишната данъчна декларация по ал.1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.
В срок от 10.01 до 30.04 на годината, следваща годината на получаване на дохода, сте задължен да подадете ГДД с попълване на приложение № 3. В декларацията следва да посочите целия размер на получения доход, независимо дали същият е заплатен по банков път или в брой, както и дали за същия е съставен документ при получаване или не.
Платецът на дохода следва да посочи в образеца „Сметка за изплатени суми“ цялото заплатено възнаграждение, представляващо доход за лицето.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот

Изх. № 24-34-34Дата: 08.12.2010 год.ЗДДС, чл. 10;ППЗДДС, чл. 60.Относно: право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка

дължимостта на ДДС върху суми, представляващи обезщетение за нанесени вреди, липси или други повреди върху имуществото на възложителя, от страна на подизпълнители, както и дължимост на ДДС върху начис

2_893/15.11.2016г.ЗДДС, чл.26, ал.2ППЗДДС, чл.84В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра с вх.№893/02.11.2016г., в което описвате следната фактическа обстановка:АД осъществявадейности в областта

относно прилагането на чл.45. ал.2 от ЗДДС

Изх. № 24-34-239Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: относно прилагането на чл.45. ал.2 от ЗДДСУважаеми господин,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-239/16.03.2007 г..Ви