Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 119

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондация „…….“. Предметът на договора е участие на детето Ви в артистични представления като следва да подпомага артистите в техните изпълнения и да извършва действия по подаване на текст. Сценичната продукция е основен акцент в официалната програма на Пловдив-Европейска столица на културата. В договора е определено възнаграждение за детето Ви.
Посочвате, че са Ви задължили да подпишете декларация от Ваше име, че сте самоосигуряващо се лице.
Във връзка с изложеното в запитването са поставени следните въпроси:
1. Длъжен ли сте от Ваше име да издавате фактура за сумата, която ще получи дъщеря Ви ?
2. Подписаните от Вас договор, приемо-предавателен протокол и декларация достатъчни ли са за платеца да изплати сумата, без да е в нарушение на данъчното законодателство ?
3. След като получател на дохода-възнаграждението е Вашата дъщеря, основателно ли е от Вас да се иска подписване на декларация за самоосигуряващо се лице?
Предвид изложеното в запитването, изразявам следното становище:
Съгласно чл.3 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица по закона са:
– местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението по този закон;
– местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
Носител на задължението за данъци по ЗДДФЛ е конкретното физическо лице, получател на дохода, включително и когато това лице е непълнолетно/ малолетно.
Според разпоредбите на чл. 122, ал. 1 от Семейния кодекс „Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител“, а разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ указва, че малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
Следователно, получател на дохода и данъчно задължено лице по гражданския договор е Б. Д. независимо, че същият е сключен чрез Вас в качеството Ви на законен представител. Ето защо в конкретния случай са приложими разпоредбите на чл. 43, ал. 4 и чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, а именно когато платецът на дохода от стопанска дейност е предприятие, размерът на авансовия данък се определя и същия се удържа от платеца при изплащането. Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице
Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица не издават документ за придобития доход, когато платецът издава предвидения в този закон формуляр
„Сметка за изплатени суми“.
Предвид на гореизложеното, Вие като законен представител не е следвало да подписвате декларация за самоосигуряващо се лице и не сте задължен да издавате фактура или друг документ от Ваше име при получаване на възнаграждението по съответния договор.
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. В ал. 8 от същата разпоредба е пояснено, че годишната данъчна декларация по ал.1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.
В срок от 10.01 до 30.04 на годината, следваща годината на получаване на дохода, сте задължен да подадете ГДД с попълване на приложение № 3. В декларацията следва да посочите целия размер на получения доход, независимо дали същият е заплатен по банков път или в брой, както и дали за същия е съставен документ при получаване или не.
Платецът на дохода следва да посочи в образеца „Сметка за изплатени суми“ цялото заплатено възнаграждение, представляващо доход за лицето.

Оценете статията

Вашият коментар