Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-136/05.05.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството ”Г” EООД има установени задължения по ЗДДС след извършена данъчна ревизия и издаден ревизионен доклад и ревизионен акт, които са обжалвани по административен и съдебен ред, като производството е приключило с влязло в сила съдебно решение на ВАС.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
На коя дата става изискуемо публичното вземане за данък върху добавената стойност?
Предвид наличие на висящо изпълнително производство за събиране на посочените в приложения към запитването ревизионен акт публични задължения и с оглед разпоредбите на ЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Независимо, че задължението за внасяне на данък добавена стойност е установено с издаден ревизионен акт, който е обжалван по съдебен ред, изискуемостта на това задължение се определя съгласно правилата на материалния закон. Общият принцип за определяне на изискуемост е посочен в чл. 25, ал. 6 от ЗДДС и гласи, че данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4 от същата разпоредба, като следва да се има предвид и, че когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането за размера на плащане (чл. 25, ал. 7 от ЗДДС).
Съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗДДС, данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон – за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
Чл. 89, ал.1 от същия закон определя, че когато е налице резултат за периода – данък за внасяне, регистрираното лице е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период, който срок е посочен в чл. 125 от ЗДДС – до 14-то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася задължението.
Следователно, задължението на лицата за внасяне на ДДС е до 14-то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася това задължение, независимо от последващо установяване с ревизионен акт.
При възникнали въпроси относно принудителното изпълнение на изискуемите публични задължения компетентен да отговори е органът, който води изпълнителното производство, а именно съответният публичен изпълнител.

5/5

Вашият коментар