Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № 94-00-85/05.07.2021 г. се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В писмото Ви е изложена следната фактическа обстановка:
Вие, като физическо лице, ще закупите авторски права върху книга, след което ще я продавате чрез Интернет и ще я предоставяте до клиентите, чрез услугите на ЕКОНТ с наложен платеж.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. При тази дейност може ли лицето да счита, че извършва дейност – свободна професия?
2. Когато лицето не е автор, а е откупило правата и продава произведението на културата, възможно ли е доходът да се облага по реда на чл. 29, ал.1, т. 2, б. „б“ от ЗДДФЛ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Лице, което е закупило авторски права върху произведение на културата с цел последваща продажба и разпространение на същото с цел реализиране на печалба ще е лице, което извършва стопанска/търговска дейност.
Търговец по смисъла на чл. 1, ал. 1 от ТЗ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените в т. 1 – 15 на цитираната алинея сделки.
Предвид изложеното, дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ.
Ако физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец.
Съгласно чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, по реда на чл. 26, ал. 1-6 се облагат доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но не е регистрирано като едноличен търговец.
Облагаемата годишна данъчна основа за доход от стопанска дейност като търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ и се декларира в приложение № 2 „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данъчната ставка е 15%.
Единствено доходите, реализирани от продажба на произведение на науката, изкуството или културата от техните автори, могат да бъдат определени като доход подлежащ на облагане по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар