прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Изх. №24-34-202
Дата: 12.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 5, т. 1.
относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Във връзка с писмото Ви заведено с вх. № 24-34-202/25.08.2008 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме следното:
Съгласно изложената в писмото Ви фактическа обстановка: „…………………“ ЕООД предвижда въвеждане на маркетингова политика, чрез която да стимулира клиентите си за закупуване на определени стоки от предлаганите във веригата магазини в страната (т.н. „спонсорирани продукти“) – с отстъпка от цената на стоките. За целта, при закупуване на спонсорирани продукти ще се натрупва отстъпка, която няма да се ползва веднага, а ще се натрупват в персонални карти, наречени „…….. карти“. Натрупаните през месеца отстъпки, ще се конвертират в парично изложение в началото на следващия месец. С натрупаната сума от бонус точки клиентите на „………………….“ ЕООД ще могат да закупуват всякакви стоки от веригата магазини. Натрупаните през съответната година бонус точки (без месец декември) ще могат да бъдат използвани до края на съответната календарна година, през която са генерирани. При всяка покупка на спонсорирани продукти на фискалната касова бележка ще се получава информация за размера на генерираната с покупката отстъпка в „бонус точки“, както и за общия размер на натрупаните до момента бонус точки. На бележката ще има също и информация за използваните при покупката левове от „…….. карта“ и остатъка в левове по нея.. В допълнение на изложената фактическа обстановка има предоставена по е-mailот г-н ….. менажер на „…………..“ ЕООД „Концепция на Програма за лоялни клиенти – ……… карти“. В концепцията е описан процеса по реализирането на програмата и са приложени примерни системни касови бележки и примерен дневен отчет на обекта, предвид автоматичното предаване на данни при дневното приключване към компетентната ТД на НАП. В концепцията се съдържа и описание на промяната на функционалността на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), която е изпитана и одобрена за работа в обектите на „……………….“ ЕООД по реда на Наредба № Н-18/2006 г..
Във връзка с гореизложеното, са зададени въпроси, свързани с прилагането на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и чл. 26 от ЗДДС по отношение на определяне на данъчната основа и прилагането на Наредба № Н-18/2006 г.
I. По отношение на прилагането на ЗДДС.
В глава втора на ЗДДС е регламентиран реда за определяне на данъчната основа при доставка на територията на страната. Общия принцип за определяне на данъчната основа е уреден в чл.26,ал.2 отЗДДС, като данъчната основасеопределя на базатана
1
всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Същевременно едно от изключенията от основното правило е регламентирано в ал. 5 на чл. 26 от ЗДДС,съгласно което данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие, в случай че се предоставят след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.
Разпоредбата на чл. 18 от ППЗДДС, указва че чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги
В предоставените от дружеството данни е посочено, че при продажбата на спонсорираните продукти, лицето заплаща пълната цена на стоката , върху която се начислява ДДС. Отстъпката, която се предоставя е по повод на първоначално закупените спонсорирани продукти.
Видно от изложената фактическа обстановка в писмото, в случая става въпрос за хипотезата, при която е налице предоставяне на търговска отстъпка след датата на възникване на данъчното събитие, а именно при последващи покупки на стоки.
Доколкото
клиента заплаща пълната стойност на промотиранияпродукт и генерира сума, представляваща отстъпка от стойността на стоката в случая не е налице хипотезата на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху стоката на трети лица. Основните принципи на общностното право са принципите за пропорционалност, за правната сигурност и за защита на правните очаквания.
Видно от посоченото и в писмото Ви, с решение на съда на ЕО от 29.05.2001г. по дело С-86/ 99, Freemans PLC срещу Commissioners of Customs & Excise, Европейският съд е посочил, че една облагаемата сума за съответната покупка трябва да се намали съответно при условията, които трябва да се определят от държавите членки.
В българското законодателство в чл.18 от ППЗДДС изчерпателно са изброени условията за извършване на търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя:
•Разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се прилага независимо дали търговската
отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.
•Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на
стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се
предоставят.
Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от ЗДДС когато търговската отстъпка или намаление се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява с издаване на кредитно известие
С оглед на изложеното и предвид факта, че ДДС е начислен и внесен при първоначалното закупуване на промотираните стоки е налице хипотезата, предвидена с нормата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, при която предоставянето на търговска отстъпка е след датата на възникване на данъчното събитие. Нещо повече, това е в съответствие с принципа на данъчна неутралност.
В случаите, когато за продажбата, за която се ползва последваща отстъпка е издадена фактура, документирането следва да се извърши с издаване на кредитно известие по реда регламентиран с член115 от ЗДДС.
II. По отношение на прилагането на Наредба № Н-18/2006 г.
Приложените примерни образци на системни касови бележки и дневен отчет на обекта съдържат необходимите данни за осъществяване на контрол върху извършваните операции свързани с използване на „Програма за лоялни клиенти – …….. карти“. В образците на системните касови бележки е спазена разпоредбата на чл.32 за начина на отразяване на отстъпки при покупки.
Обектите на „……………………“ ЕООД работят с изпитана и одобрена по реда на Наредба № Н-18/2006 г. ИАСУТД. Въвеждането от Ваша страна на програмата „…………..
2
карти“ ще доведе до промяна на функционалността на ИАСУТД, която подлежи на изпитване като програмна модификация и одобряване по реда на глава втора от Наредба №Н-18/2006 г
Подробно описание на начина на работа и вида на издаваните документи от ИАСУТД при използване на „Програма за лоялни клиенти – ……. карти“ трябва да бъдат включени в допълнението към документа „Инструкция за монтаж и експлоатация“ на ИАСУТД, който се предоставя на комисията при кандидатстване за одобряване на програмна модификация. В клиентските касови бележки, издавани по „Програма за лоялни клиенти – ……….. карти“ трябва да има изрично отбелязване, че отстъпката се отнася до предишни покупки, документирани с касови бележки.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *