Сложен казус, възникнал в ревизионно производство

Изх. №24-34-244
Дата:16.10.2009 год.
ДОПК, чл. 122
Относно: Сложен казус, възникнал в ревизионно производство
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с входящ № 24-34-244/05. 10.09г., касаещо сложен казус, възникнал в ревизионно производство, образувано по отношение на физическо лице, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 3 от ДОПК органите по приходите при извършване на ревизии са длъжни да установят безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица. Издадените административни актове следва да се основават на действителните факти от значение за случая. Органите по приходите осъществяват ревизионното производство самостоятелно. При изпълнение на правомощията си те са независими и действат само въз основа на закона – чл. 4 от ДОПК.
Зададените въпроси от ревизиращия екип съдържат конкретика, при изследването на която и изразяване на становище от ЦУ на НАП би се стигнало до изземване на компетенциите на органа по приходите, определен за издаване на Ревизионния акт. В този аспект и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, с настоящото изразяваме принципно становище по въпроси, повдигнати във връзка с облагането, като облагане следва да бъде извършено съобразно конкретиката на установените факти и обстоятелства от компетентния за това орган, в рамките на правомощията му.
Видно от чл. 60, ал. 1 от ДОПК експертизата се възлага по инициатива на органа по приходите или по искане на субекта, когато за изясняване на някои възникнали от ревизионното производство въпроси са нужни специални знания, каквито органът по приходите няма. Целта на експертизата в този случай е да се установи пазарната стойност на имота към момента на сключване на сделката, доколкото изискването за форма на нотариален акт е форма на валидност на самото разпореждане с вещни права в недвижимия имот, но не и за цената, посочена в него като цена на сделката. Не съществува никаква правна пречка страните да уговорят цена, различна от посочената в нотариалния акт. В тази връзка не съществува ограничение за използване на заключение от вещо лице като доказателствено средство за проверка на събраните доказателства, включително на официални свидетелстващи документи, какъвто е нотариалният акт. С оглед осигуряване обективност на преценката, органът по приходите следва да извърши и други допълнителни действия за съпоставяне на декларираните и/или получени доходи с имущественото и финансово състояние на лицето.
В случай, че орган по приходите установи наличието на документи, изходящи от страните по сделката или други доказателства, които удостоверяват заплащането на
по-висока сума от цената, посочена в съответния документ за придобиване, за стойност на придобиване може да се приеме по-високата цена. При това считаме, че така установената цена може да намери стойностно изражение при установяване на изходящите от лицето парични потоци.
По отношение на въпроса следва ли стойностите, определени от вещото лице по възложените му задачи да намерят отражение в паричния поток, изходящ от лицето, считаме че под паричен поток следва да се разбира реалното движение на парични средства, установено по документален път или с други, допустими съгласно ДОПК способи, но не и чрез експертно заключение относно пазарна цена на дадено имущество.
В същото време при обсъждане в ревизионното производство на основанията за облагане по реда на чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК, следва разликата между документално доказаната цена на придобиване и пазарната цена да е много съществена, както в относително, така и в абсолютно изражение, като за тази разлика няма разумно обяснение във връзка с конкретната сделка. Но дори и при наличие на такова необосновано и значително отклонение, основание за облагане по реда на чл. 122 от ДОПК няма да е налице, ако приходоизточниците на лицето са равни или надвишават имущественото му и финансово състояние за ревизирания период, включително изчислено по пазарна цена, а не по документално обоснованата цена на придобиване и установения в тази връзка паричен поток. В подобни случаи на изследване на пазарни цени несъответствието между доходи и имущество следва да е толкова съществено, че на практика да изключва друга възможност, освен наличието на укрит доход или приход.
При ревизия при условията на чл. 122 от ДОПК се преминава по преценка на органа по приходите, когато са налице визираните в разпоредбата обстоятелства. Считаме, че констатациите на вещото лице могат да се разглеждат като част от обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК във връзка с всички останали доказателства, събрани в хода на ревизията.
По приложението на чл. 122 от ДОПК следва да имате предвид и издаденото указание изх.№ 24-00-1/08.01.2009 г. на Изпълнителния директор на НАП.
Още веднъж подчертаваме, че изложеното становище е принципно, като облагането следва да бъде извършено съобразно конкретиката на установените факти и обстоятелства от компетентния за това орган, в рамките на правомощията му.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар