Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 97

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-30-58/ 23.08.2021 г., в което се отправят въпроси, относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, изразявам следното становище:
В писмото Ви е изложена следната фактическа обстановка:
През месец декември 2020 г. е починал районен съдия към Районен съд /РС/ гр. В. Предвид прекратяване на правоотношенията и наличието на неизползван платен годишен отпуск, на същото лице се е дължало обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/.
През месец януари 2021 г. същото е изплатено на наследниците, като е начислен и удържан данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ.
Наследниците са подали заявление до Районен съд гр. В за възстановяване на данъка, който те считат, че е неправомерно удържан.

В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Правилно ли е удържан данък върху изплатеното обезщетение по чл. 224 от КТ?
2. Следва ли РС В. да изплати/възстанови удържания данък, ако същият е неправомерно удържан?
3. Ако РС В. не е лицето, което следва да възстанови данъка, какъв е редът за връщане на данъка и какви документи ще е нужно да се издадат от РС на наследниците?
4. Следва ли изплатените суми да се отразят в справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ определя, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
С нормата на чл. 13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи. Съгласно чл. 13, ал. 2 от закона не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
В случая, изплатената сума, представляваща обезщетение по чл. 224 от КТ за наследодателя, не се явява доход по смисъла на ЗДДФЛ за лицата наследници, предвид че се получава в това им качество. Следователно, по реда на ЗДДФЛ не се издава документ за изплащането.
Получател на сумата се явяват наследниците и предвид на гореизложеното, данък не следва да се удържа, респективно осигурителни вноски.
Неправомерно удържаният данък следва да се възстанови от РС на лицата – наследници.
Лице, платец на суми, което не е било задължено да удържа данък върху дохода по чл. 42 от ЗДДФЛ, но неправилно е удържало и внесло такъв в бюджета, следва да възстанови същия на лицето, от което е удържан, а в последствие да иска възстановяване по реда на ДОПК или да извърши прихващане последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ не се посочват изплатени суми, представляващи наследствено имущество на наследниците.

Оценете статията

Вашият коментар