Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 102

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-31-87 от 28.10.2020 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за действия по компетентност от ТД на НАП …..
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на ЕТ е починало на 25.09.2020 г. Фирмата извършва стопанска дейност – продажба на дребно в магазин от 2002 г. Физическото лице, в качеството му на ЕТ, е регистрирано по ЗДДС от 10.02.2003 г. Наследниците са предприели действия да приемат наследството и да заличат ЕТ в Търговския регистър.
Наличните ДМА по сметки от група 20 до датата на дерегистрация са напълно амортизирани и са закупени преди 5 и повече години. За ДМА по сметки от група 20 на стойност 6352,66 лв., закупени преди датата на регистрация по ЗДДС, не е ползван данъчен кредит.
Поставени са следните въпроси:
1. За напълно амортизираните налични активи, които са на стойност 28252,20 лв. следва ли да се начисли ДДС в последния данъчен период? Как следва да се декларира и в какъв срок да се внесе?
2. За наличните ДМА към датата на дерегистрация по ЗДДС, за които не е ползван данъчен кредит, следва ли да се начисли ДДС? Как следва да се декларира и в какъв срок да се внесе?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
Разпоредбата на чл. 111, ал. 2, т. 1 от ЗДДС предвижда, че алинея 1 не се прилага при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, определени по чл. 27, ал. 5, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително; когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв., данък се начислява върху общата сума на данъчните основи на стоките и услугите.
Данъчната основа, върху която се начислява ДДС при доставки по чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, се определя по реда на чл. 27, ал. 5 от с.з. По смисъла на посочената разпоредба, данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги по чл. 111, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
Въз основа на гореизложеното, в настоящия случай, ако общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги, определени по чл. 27, ал. 5 от ЗДДС /в случая – по пазарна цена на активите/, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независимата икономическа дейност е ползван данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително, не е налице доставка на същите тези активи към датата на смъртта на физическото лице – едноличен търговец /датата на дерегистрация по материалния закон/, поради което на основание чл. 111, ал. 2, т. 1 от закона данък не се начислява.
В случай, че общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв. /в случая – по пазарна цена на активите/, данък се начислява върху общата сума на данъчните основи на стоките и услугите. Дължимият данък по чл. 111, ал. 1 от ЗДДС се включва в резултата за последния данъчен период, декларира се по реда и в срока по чл. 125 и се внася в срока по чл. 89.
На основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС, заедно със справка – декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол – опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец – приложение № 9. Протокол – описът се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.
Предвид чл. 89, ал. 2 от ЗДДС, когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.
Също така, следва да имате предвид, че за наличните стоки и услуги, за които не е ползван данъчен кредит, разпоредбата на чл. 111, ал. 1 от ЗДДС не намира приложение.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, следва да се има предвид, че това становище не може да се използва като официално указание на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *