Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 106

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-49 от 22.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В правилника за дейносттта на общинско предприятие е записано, че предприятието има право да извършва услуги на физически и юридически лица на цени, утвърдени от кмета на общината, като за същите се начислява и внася ДДС. Общината е регистрирана по ЗДДС на основание чл. 96 от закона. Предстои закупуване на техника – сметосъбирачни автомобили, цистерна – водоноска, авто вишка, багер, контейнеровоз, камиони и др., като една част от техниката ще се използва за нуждите на предприятието и за извършване на облагаеми доставки на физически и юридически лица.
В запитването са поставени следните въпроси:
1. Може ли да се използва данъчен кредит за техниката, която ще се използва и за дейността на предприятието и за облагаеми доставки?
2. Как да се определи каква част от данъчния кредит може да се ползва – на основание чл. 73 от ЗДДС или на друго основание?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Чрез общинските предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост, общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност /чл. 51, ал. 2 от ЗОС/.
Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1, т. 1 – 6 от ЗДДС.
В случай, че някое от обстоятелствата, предвидени в същия текст, са налице, то правото на данъчен кредит не следва да се упражни, независимо от изпълнението на изискванията на чл. 69 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДС регламентира, че регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Доколкото закупената от Вас /общинското предприятие/община/ техника /водоноска, авто вишка, багер, контейнеровоз, камиони и др./ ще се използва както за облагаеми доставки, така и за дейности, за които не е налице право на данъчен кредит, ще възникне право на приспадане на частичен данъчен кредит, по реда на чл. 73 от ЗДДС.
Втори въпрос: Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности /чл. 73, ал. 2 от ЗДДС/.
При изчисляването коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС, респективно на размера на частичния данъчен кредит, подлежащ на приспадане, следва да се вземат предвид разпоредбите на чл. 73, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от същия нормативен акт, както и тези по чл. 64 от ППЗДДС.
Съгласно текста на чл. 73, ал. 3 от ЗДДС, оборотът, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, включва:
1. данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки;
2. данъчните основи на получените от лицето плащания, за които данъкът е станал изискуем преди настъпване на данъчното събитие по облагаема доставка;
3. данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, приравнени на облагаеми съгласно чл. 69, ал. 2 от закона, с изключение на доставките с място на изпълнение извън територията на страната, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
4. данъчните основи на получените от лицето плащания преди осъществяване на доставките по предишната точка;
5. данъчната основа на доставките на стоки или услуги, за които не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 – 5 от закона.
Оборотът, отнасящ се за всички доставки и дейности на лицето по реда на чл. 73, ал. 4 от ЗДДС, включва:
1. оборота по чл. 73, ал. 3 от ЗДДС;
2. данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2, с изключение на доставките, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
3. данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл. 50, ал. 1, т. 2 от закона;
4. стойността на доставките и дейностите извън рамките на икономическата дейност на лицето с изключение на тези, за които не се приспада данъчен кредит на основание чл. 71а и 71б от ЗДДС;
5. данъчните основи на получените от лицето плащания преди осъществяване на доставките и дейностите по посочените по-горе т. 2, 3 и 4;
6. размерът на получените субсидии, различни от тези, които се включват в данъчната основа.
Коефициентът се изчислява на базата на оборотите по чл. 73, ал. 3 и 4 от ЗДДС за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват – на базата на оборотите по чл. 73, ал. 3 и 4 за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.
Също така, следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 73, ал. 6 от ЗДДС, съгласно която размерът на частичния данъчен кредит по ал. 2 се преизчислява в последния данъчен период на текущата календарна година на базата на показателите по ал. 3 и 4 за текущата календарна година.
Доколкото за общинското предприятие/община ще е налице право на частичен данъчен кредит, за определяне на размера на частичния данъчен кредит следва да бъдат приложените разпоредбите на чл. 73, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ЗДДС и свързаните с тях норми, регламентирани в чл. 64 от ППЗДДС.
Необходимо е да се съобразите и с разпоредбата на чл. 71б от ЗДДС, съгласно която за различни от недвижими имоти стоки, които биха били дълготрайни активи и които ще се използват едновременно от регистрираното лице, както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за лични нужди на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност, възниква право на данъчен кредит само за частта от начисления данък, съответстваща на използването на актива за независимата икономическа дейност.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар