Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 105

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-37 от 17.03.2021 г., относно прилагане на ЗДДС.
В запитването са поставени следните въпроси:
1. Възможно ли е дружеството да сключи договор със застрахователни компании и застрахователни брокери за извършване на застрахователни и свързани с тях услуги?
2. Комисионните, които дружеството ще получава от тези услуги, свързани със застрахователните услуги, които застрахователите и застрахователните брокери предоставят да се третират като освободени доставки по смисъла на чл. 47 от ЗДДС?
Предвид липсата на изложена фактическа обстановка в запитването, в отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Първи въпрос:
Въпросът, свързан със сключването на договор със застрахователни компании и застрахователни брокери за извършване на застрахователни и свързани с тях услуги има характер на правна консултация, свързана с търговски взаимоотношения между дружества, поради което НАП не е компетентна да изрази становище.
Втори въпрос:
Съгласно чл. 47 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на застрахователни и презастрахователни услуги, включително на свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти.
С изменението на посочената по-горе разпоредба, от 01.01.2021 г. се разширява кръга от лицата, които извършват застрахователни и презастрахователни услуги, включително и на свързаните с тях услуги, без да отговарят на формалните изисквания на Кодекса на застраховането. Услугите, които се предоставят от тези лица /непритежаващи качеството застраховател, презастраховател, застрахователен брокер/агент/ ще са освободени доставки по смисъла на чл. 47 от ЗДДС.
В този смисъл е практиката на Съда на Европейския съюз /СЕС/. В т. 23 от решение по дело С-40/15, съдът пояснява, че изразът „застрахователни сделки“ не се отнася единствено до сделките, извършвани от самите застрахователи, а по принцип има достатъчно широко съдържание, за да включва предоставянето на застрахователно покритие от данъчнозадължено лице, което само по себе си не е застраховател, но което в рамките на групово застраховане предоставя на клиентите си такова покритие, като използва услугите на застраховател, който се задължава да поеме застрахования риск. По естеството си обаче този вид сделки предполагат съществуването на договорно отношение между доставчика на застрахователната услуга и лицето, чиито рискове са покрити от застраховката, а именно застрахованото лице /решение по дело C?8/01, т. 40 и 41/. В редица свои решение СЕС е постановил, че следва да се прецени самото съдържание на разглежданите дейности /решения C?472/03, т. 32, C?169/04, т. 66 и C?124/07, т. 17/. За целите на тази преценка са от значение две условия.
На първо място, доставчикът трябва да има отношения със застрахователя и със застрахованото лице /решение C?8/01, т. 44/. Тези отношения може да са само косвени, ако доставчикът е подизпълнител на брокера или агента /вж. в този смисъл решение C?124/07, т. 29/. На второ място, дейността му трябва да обхваща съществени аспекти на работата по застрахователно посредничество, каквито са търсенето на бъдещи клиенти и свързването им със застрахователя /вж. в този смисъл решение C?472/03, т. 33 и 36/.
За сметка на това, що се отнася до второто от условията по отношение на услугите, извършвани от застрахователни брокери и агенти или техни подизпълнители, тези услуги трябва да имат връзка със самата същност на професията на застрахователния брокер или агент, а именно търсенето на клиенти и свързването им със застрахователя с цел сключването на застрахователни договори /вж. по-специално решения C?8/01, т. 45, C?472/03, т. 36 и C?124/07, т. 18/. Когато става дума за подизпълнител, важното е той да участва в сключването на застрахователните договори /вж. в този смисъл решение C?124/07, т. 9 и 18/.
При условие, че комисионните, които получавате са свързани със застрахователно посредничество /търсенето на клиенти и свързването им със застрахователя с цел сключването на застрахователни договори/ и имате отношения със застрахователя и със застрахованото лице, ще е приложима нормата на чл. 47 от ЗДДС, т.е. доставките ще са освободени от облагане с ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар