Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 113

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-241 от 09.09.2020 г., относно прилагане на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице, притежаващо лиценз за извършване на туроператорска дейност. Същото осигурява туристически пакети със собствен транспорт от територията на страната към трети страни, към страни от Европейския съюз и на територията на страната. Горивата се зареждат на територията на България.
Поставени са следните въпроси:
1. Дружеството има ли право на данъчен кредит за закупеното гориво?
2. Как се изчислява маржа при организирани пътувания със собствен превоз?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, в отговор на поставените от Вас въпроси и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.
При доставки на туристически услуги с обща цена, освен доставка на стоки и услуги, закупени от други данъчно задължени лица, туроператорът може да предоставя стоки и услуги, използвайки експлоатираните от него ресурси. Такива са случаите на доставка на транспортна услуга със собствено или наето транспортно средство, доставка на нощувка в собствен или нает от туроператора за целия сезон хотел, както и доставка на хранене в собствено или наето заведение.
За стоките и услугите, предоставени на пътуващото лице, за които туроператорът използва експлоатираните от него ресурси, се прилагат общите разпоредби на закона и същите не следва да бъдат третирани като доставка на обща туристическа услуга. Следва да се има предвид, че за всяка от тези доставки се прилагат специфичните за вида на съответната доставка разпоредби за определяне място на изпълнение, дата на данъчно събитие, изискуемост на данъка и данъчна ставка. Когато доставките са с място на изпълнение на територията на страната, за тях ще се прилага ставка в размер на 20%, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗДДС.
Когато доставката на туристически услуги включва освен доставка на стоки и услуги, закупени от други данъчно задължени лица, и такива доставки, които туроператорът предоставя, използвайки експлоатираните от него ресурс и капацитет, разпоредбата на чл. 139 от ЗДДС /относно облагане по маржа/ следва да се прилага само за частта, получена от туроператора, за доставки на стоки и услуги, които той е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение. Данъчните основи на двата вида доставки (предоставени с експлоатирания от него ресурс и закупени от трети лица), включени в комплексната доставка, се определят по методите, посочени в раздел I, т. 2.1.1 на указание № УК-2/10.07.2012 г. на Министъра на финансите.
Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
За дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и услуги на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, единствено ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар