Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-180 от 14.07.2020 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 03.09.2018 г. Същото извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, организиране на курсове за придобиване на начална квалификация и усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници, както и товари за собствена сметка. Обучението е за придобиване на категория В – любител шофьор, С, Д и Е – професионални шофьори.
Поставени са следните въпроси:
1. Може ли да се счита, че професионалното обучение на основание чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС в учебен център „Б…..“ ЕООД е освободена доставка?
2. Може ли за професионалното обучение, в първичните счетоводни документи, които се издават от дружеството, да не се начислява ДДС?
3. ЗДДС разделя ли фирмите, които имат право на данъчен кредит или не, на фирми, които обучават курсисти, обучението, на които се заплаща от държавата, и на такива, които сами си плащат обучението?
4. Дружеството попада ли в списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции по смисъла на чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Съгласно чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, когато са предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Цитираната разпоредба установява две основни предпоставки, при чието кумулативно наличие съответната доставка се определя като освободена, а именно:
– предоставяните услуги да са сред посочените в цитираната разпоредба – предучилищна подготовка и възпитание, училищно или университетско образование, професионално образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, и
– доставките на услуги, следва да са предоставени от организациите, посочени в цитираната разпоредба – от институции в системата на предучилищното и училищното образование, от институции в системата на професионалното образование и обучение или от доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
В конкретния случай е от значение да се определи дали са изпълнени горецитираните предпоставки.
Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗПУО, институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
Институциите в системата на професионалното образование и обучение са нормативно уредени в чл. 18 от ЗПОО и такива са професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, специални училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати, професионални колежи, центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране.
Центровете за професионално обучение са институция в системата за професионалното образование и обучение, които подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред. По силата на чл. 49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране. Лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.
В чл. 6, ал. 1 от ЗПОО е посочено, че професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Предвид гореизложеното, в случай, че притежавате лицензия по чл. 49а от ЗПОО и извършвате обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категории „В”, „С”, „Д” и „Е“, което е част от извършваното професионално обучение за професиите и специалностите, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, съответните услуги ще попаднат в обхвата на освободените доставки, посочени в чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, при наличие на хипотезата на чл. 128 от с.з.
В противен случай, когато обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС не е част от извършваното професионалното обучение за професиите и специалностите, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, предоставените услуги ще се считат за облагаеми доставки и подлежат на облагане с данък върху добавената стойност, на основание чл. 12 от ЗДДС.
Втори въпрос: С оглед изложеното в отговор на първия поставен въпрос, следва да имате предвид, че ако извършваните доставки са освободени, на основание чл. 79, ал. 4 от ППЗДДС във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена, а именно „чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС“.
При условие, че обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС не е част от извършваното професионалното обучение за професиите и специалностите, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, и предоставените услуги се считат за облагаеми доставки, за същите в издадената фактура следва да се начисли ДДС на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС.
Трети въпрос: Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. В точка първа от цитираната разпоредба е посочено, че правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
За дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и услуги на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС единствено, ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.
Четвърти въпрос: Информация дали дружеството попада в списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, може да потърсите на страницата на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика с адрес https://www.az.government.bg.

5/5

Вашият коментар