Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-112 от 29.04.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ползва закрита и открита площ под наем за производствени цели. Освен наетата площ наемателят ползва и електроенергия за производството. Наемодателят префактурира ползваната от дружеството наемател електроенергия.
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да се префактурира ползваната електроенергия – да се включи в сумата на наема, да се пише на отделен ред във фактурата на наема или с дебитно известие към фактурата за наема?
2. Следва ли при префактурирането на електроенергия ползвана от наемателя да се начислява надценка или ползваната електроенергия трябва да се префактурира по цена, която наемодателя плаща на доставчика си на електроенергия?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Когато отдаването под наем на сграда или част от нея е подчинено на общия режим – облагаема доставка, следва да се има предвид, че съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. На основание ал. 3, т. 3 от същия законов текст, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката.
Съгласно чл. 232, ал.2 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта.
Разходите за електроенергия са суми, дължими от наемателя на наемодателя във връзка с доставката по отдаването под наем на сграда или част от нея, т. е. това са разходи от името на доставчика /наемодателя/ за сметка на получателя /наемателя/, поради което същите не попадат в приложното поле на чл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗДДС. С тези разходи следва да се увеличи данъчната основа на доставката по отдаване под наем, на основание чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.
Дължимите от наемателя на наемодателя разходи следва да бъдат документирани, чрез включването на същите във фактурите за наемното правоотношение или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия към фактурите, с които е документирана услугата за отдаване под наем на сградата или част от нея за съответния наемен период. Независимо, че сумите, за които се извършва префактурирането, не са предмет на отделна доставка от наемодателя към наемателя, включвайки се в данъчната основа на доставката по отдаването под наем по силата на законовото изискване, следва да се приемат като неразделна част от същата и се подчиняват на нейния данъчен режим.

5/5

Вашият коментар