Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Изх. № М-94-Д-290
Дата:08.08.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 29а;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4;
КСО, чл. 6, ал. 8;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2.
Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. … и получено вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. №………………….2014г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната в запитването фактическа ситуация Вие сте физическо лице – регистрирано като земеделски производител. Освен това сте лице, регистрирано по реда на ЗДДС, поради което до края на миналата година облагаемият Ви доход е определян в съответствие с разпоредбите на чл. 26 във връзка с чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща до 31.12.2013 г. Видно е също така, че след промените направени в нормативната уредба, не сте упражнили правото си на избор да се облагате по същия ред през настоящата 2014 г., в срока по § 11 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ (31.01.2014 г.). Поради това за 2014 г. следва да формирате облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ и да се облагате с данък върху общата годишна данъчна основа.
Посочвате, че в качеството си на регистриран земеделски производител се осигурявате върху осигурителен доход, в размер на 240 лв. Освен дейността като земеделски производител правите и препродажби на закупени торове на други регистрирани земеделски производители. Също така възнамерявате да закупите и препродадете земеделска продукция.
В запитването Ви са поставени шест въпроса, като на четири от тях е отговорено с писмо Изх. № 789-1/10.07.2014 г. на Дирекция ОДОП – гр. ….. По въпросите, изпратени за отговор от ЦУ на НАП, изразявам следното становище:
1.Относно прилагането на ЗДДФЛ (въпрос № 3)
Според изложеното в запитването Ви, на 21.05.2013 г. сте сключила договор за отпускане на финансова помощ по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. За направените инвестиции е направено междинно отчитане по проекта и на 02.12.2013 г. сте получила 50527,45 лв. от ДФЗ. Предвид описаното в запитването Ви, в съответствие със счетоводното законодателство за 2013 г., сте отчела като приход от финансиране сумата 1906.92 лв. – пропорционално на начислените за съответните дълготрайни активи амортизации. В тази връзка поставяте въпроса – Как следва да се процедира с наличното към 01.01.2014 г. кредитно салдо в размер на 48620,53 лв. по сметка Финансиране за дълготрайни активи?
Необходимо е да имате предвид, че въпросите свързани с прилагането на счетоводното законодателство и съответно изготвянето на отговор е извън компетентността на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. На основание чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник на , изготвянето на становища по счетоводното законодателство е от компетентността на Дирекция „Данъчна политика” към . Относно данъчното третиране на полученото през 2013 г. финансиране в конкретния случай е необходимо да имате предвид следното:
На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща до 31.12.2013 г., облагаемият доход от стопанска дейност на регистрираните по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Предвид нормата на чл. 29а, ал. 8 от ЗДДФЛ (от същата редакция на закона), в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 от с.з. са придобити през периода на облагане с данък върху годишната данъчна основа и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години. Необходимо е да се уточни, че аналогичен текст съществува и в редакцията на чл. 29а от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2014 г. (вж. чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ).
В конкретния случай на 02.12.2013 г. сте придобила доход по смисъла на чл. 11 от ЗДДФЛ под формата на финансиране, който би трябвало да намери отражение в счетоводния финансов резултат за следващи години, но предвид факта, че през 2014 г. ще формирате облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ с приспадане на нормативно определени разходи за дейността, а не по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, то този доход на основание цитираната по-горе разпоредба, би следвало да се включи в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г.
2.По прилагането на КСО и ЗЗО (въпрос № 6)
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на социално осигуряване и като условие е изведена в чл. 10, ал. 1 от КСО. На основание разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 4 от същия кодекс, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. С § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО законодателят е определил този кръг осигурени лица – “Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители“ са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Условията и редът за регистриране на земеделските производители, съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, се определят с Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
Регистрираните земеделски производители по свой избор могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица (основание чл. 4, ал. 4 от КСО). Те са самоосигуряващисе лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО и осигурителните вноски се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година, и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината /чл. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/.
На основание чл. 6, ал. 8 от КСО самоосигуряващите се лица имат задължение да определят окончателен размер на осигурителния доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справката към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за целите на здравното осигуряване за тази дейност.
Предвид изложеното, в случай, че реализирате доход от препродажбите на торове и земеделска продукция този доход ще участва, при определянето на окончателния размер на осигурителния доход, по реда на КСО и ЗЗО, и ще се дължат задължителни осигурителни вноски.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия В Дирекция ОДОП …

Преизчисляване на данъка върху

ОТНОСНО: Начисляване на ДДС на услуги по складиране, предоставени на чуждестранна фирмаВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-112/

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-53-00-204/24.09.2015г.ДДС, ЧЛ.6,АЛ.1ДДС, ЧЛ.17, АЛ.1ДДС, ЧЛ.17, АЛ.2 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената