прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем.

1_5/25.01.2011 г.
ЗДДФЛ-чл.11, 44, 45, 50 и 53
Относно: прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …………., заведено с вх. №г., изразяваме следното становище:
В запитването сте посочили, че Ви сте един от 35 физически лица, притежаващи в съсобственост идеални части от търговски център с около 40 малки магазина, които отдавате под наем на фирми – наематели. Упълномощили сте един от съсобствениците да се грижи за отдаването под наем на магазините, събирането на наема, издаването на съответните документи, разпределението на наемните суми между съсобствениците спрямо идеалната им част /идеалните части са разнородни в размери – 1/69, 1/207, 1/276, 2/214, 1/138 и т.н./, поддръжката на търговските обекти и др. В края на годината всеки от наемодателите декларира получените през годината доходи с декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Към запитването прилагате списък на наемодателите с техните идеални части, като посочвате, че междувременно двама от списъка са вече покойници и в момента не знаете броя на техните наследници.
Посочвате, че във връзка с измененията на ЗДДФЛ, не е проблем авансовото плащане на 10% – тния данък, а очаквате проблеми при издаването на служебните бележки от фирмите наематели, поради факта, че наемодателите нямат точно определени обекти, а само идеални части и вземате отношение за броя им /140 формуляра/ на издаваните от всеки един наемател, като посочвате, че в зависимост от размера на наема, удържания данък за внасяне от наемателите в някои случаи ще варира от 2 до 6 стотинки.
Съответно посочвате големия брой служебни бележки които се събират от всеки наемодател за 12 месеца, като според Вас към годишната данъчна декларация ще трябва да се приложат около 480 бр. от тях.
В тази връзка в запитването си посочвате и следното „Не бихме искали да оставаме с впечатление, че измененията на закона са направени да затруднят наематели и наемодатели, ето защо разчитаме на Вашата преценка и желанието Ви да намерите частно решение на този не малък проблем”. Въпросите са Ви следните:
1.Може ли данъка да се внася авансово всеки месец, но служебни бележки да се издават не за всеки месец, а два пъти годишно или служебните бележки да се издават само на упълномощеното от наемодателите лице, а веднъж годишно на всеки наемодател?
2.При положение, че данъкът е платен авансово, как ще се прилага 5% отстъпка, която се полага при платен до 30 януари на следващата година данък?
3.Представя ли се вносната бележка при подаването на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ или тя остава за наемателите?
4.Кои точно формуляри и в колко екземпляра се издават те в зависимост от това дали наемодателите са самоосигуряващи се, несамоосигуряващи се или пенсионери?
5.Има ли формуляр и ако да, какъв е същият, с който наемодателите да декларират, че са самоосигуряващи се лица, както е написано в сметката за изплатени суми?
Становището ни относно данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от наем, касаещи наемодателите е принципно, тъй като съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и в съответствие с чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, в кореспонденцията си с Националната агенцияпо приходите /НАП/, сте длъжен да посочите Вашата идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, определен от Агенцията по вписванията /АВ/ адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви. Платците на дохода от наем /предприятия или самоосигуряващи се лица/, също могат да получат становище по интерисуващите ги въпроси, след като се идентифицират като задължени лица и изложат максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, свързани с данъчните им задължения.
По първият въпрос:
Съгласно чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2011 г., когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие илил самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В този случай, размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на плащането – при плащане в брой, респективно при заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане. Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал.3 от същия чл.11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл.29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 и чл.44 сметка за изплатените суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода – чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
Следователно, когато удържи авансов данък върху доходи от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя наемодател /хазяин/сметка за изплатените суми и служебна бележка за изплатеният дахад /наем/ и удържания данък.
Във връзка с искането Ви за разрешаване на проблеми като Вашите, запитването Ви ще бъде препратено по компетентност в Дирекция «ДОМ» , ЦУ на НАП – София, откъдето ще получите отговор.
По втория въпрос:
Съгласно чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
Поради това, че в момента е утвърден само образеца на годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010 г., при ползване на отстъпка на основание горепосочената правна норма следва да имате предвид, че в част ІV от ГДД на ред 15 се посочва размерът на данъка за довнасяне, внесен до 10.02.2011 г., на ред 16 се отразява 5% отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 15, а на ред 19 се декларира дължимият данък за довнасяне, намален с отстъпката. При внасяне до 10.02.2011 г. на целия размер на данъка, посочен на ред 13 се ползва декларираната отстъпка, посочена на ред 16. Следователно, отстъпка се ползва само на ефективно внесената част от данъка за довнасяне.
По смисъла на чл.53, ал.3 от ЗДДФЛ лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при условие, че не са приложили ал. 2. В този случай, за да е налице нормативно основание за ползване на отстъпката от 5 на сто е необходимо кумулативното наличие на следните предпоставки: годишна данъчна декларация да е подадена по електронен път, да е спазен срокът за подаването й и данъкът по декларацията да е внесен в същия срок.
Следователно при коректно попълване на данъчната декларация и внасяне на точната сума на данъка за довнасяне в посочените срокове, отстъпката се ползва от задължените лица при внасянето на посочения и дължим данък в ГДД за довнасяне, намален със същата.
По третия въпрос:
В ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., няма разпоредба в която да е указано, че към ГДД наемодателите следва да прилагат и вносната бележка за платеният авансов данък от наемателите по реда на чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ, съответно към днешна дата образец за ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011 г. няма утвърден.
За Ваше сведение, удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. В платежното нареждане се записва код за вид плащане – 11 12 13 – Данък върху доходите на физически лица – свободни професии, граждански договори, наеми и др. Ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, може удържания данък да бъде преведен в едно платежно нареждане, като не е необходимо в платежното нареждане да се посочват идентификационни данни за получателя на доходите от наем. Това на практика ще се извършва в годишен аспект – при подаването от платеца на справката за изплатени доходи на физическите лица по реда на чл.73 от ЗДДФЛ.
По четвъртия въпрос:
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл.29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 и чл.44 сметка за изплатените суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
Съответно, в чл.50, ал.4 от ЗДДФЛ е посочено, че към ГДД по ал.1 се прилагат служебни бележки по чл.45. Следователно, към ГДД ще се прилагат и всички служебни бележки издадени от наемодателите на наемателите.
Във връзка с този въпрос, запитването Ви ще бъде препратено по компетентност в Дирекция «ДОМ» , ЦУ на НАП – София, откъдето ще получите отговор.
По петият въпрос:
Съгласночл.43, ал.4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лицепо смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, данъка се определя иудържа от платеца на дохода при изплащането му.Алинея 4 не се прилага, когатолицето придобиващо дохода е самоосигуряващо се лица по см. на КСОи декларира, това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода – чл.43, ал. 5 от ЗДДФЛ. Липсва в закона изискване декларацията по чл.43, ал.5 да бъде по одобрен от министъра на финансите образец, но тази декларация се изисква само от самоосигуряващи се лица придобили доход от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ и не касае наемодателите.

Оценете статията

Вашият коментар