данъчно третиране на получени през 2009 г. суми изплатени за трудова злополука от Швеция.

1_48/06.04.2010 г.
ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.6; чл.75
Относно: данъчно третиране на получени през 2009 г. суми изплатени за трудова злополука от Швеция.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ г., Дирекция „ОУИ” гр……………. изразява следното становище:
Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, във връзка с трудова злополука Ви е изплатено през 2009 г. сумата от 295068 шведски крони и Ви е удържан при изплащането им данък общ доход от шведските данъчни служби в размер на 65520 крони. Въпросите Ви са следните:
1. Трябва ли да се декларира този доход в ГДД за 2009 г. и облагаем ли е този доход по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/?
Поради това, че към запитването не сте приложили документи удостоверяващи вида, причината и кой е платецът на сумата, респективно документи за облагането и, Ви отговаряме по принцип.
Обект на облагане по ЗДДФЛ са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местно физически лице за Р България без оглед на гражданството е лице, което отговаря на някое от изброените условия в чл.4на ЗДДФЛ.
Ако попадате в някои от хипотезите изброени в горе цитираната разпоредбаи сте местно физическо лица за Р България, Вие сте данъчно задължен за доходите получени от източници в страната и в чужбина.
Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Реублика България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различен от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор – чл.75 от ЗДДФЛ.
В чл.16 „ Пенсии, анюитети и други подобни плащания”, ал.2 от Спогодбата между Р България и Кралство Швеция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата /СИДДО/ е посочено, че независимо от разпоредбите на ал. 1 суми, изплащани съгласно законодателството по социалното осигуряване на едната договаряща държава, и анюитети, произхождащи от едната договаряща държава, се облагат само в тази държава.
Във вътрешното ни право, облагането на доходите на физическите лица е материя, уредена със ЗДДФЛ.
Един от осигурените социални рискове е трудовата злополука, уреден в българското законодателство. Правната уредба на трудовата злополука в действащото осигурително право се съдържа основно в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
По силата на чл.13, ал.1, т.6 от ЗДДФЛ, доходите от задължително осигуряване в България или чужбина не са облагаеми. Тъй като в ЗДДФЛ не е предвидено друго, следва че доходите от задължително осигуряване не се облагат с данък в нашата страна без оглед на държавата на източника на дохода.
Следователно, ако изплатената Ви сума е доход от задължително осигуряване в Швеция, този доход е необлагаем и не подлежи на деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар