Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-64 от 24. 02. 2021 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Единствената дейност на дружеството е организиране на хазартни игри. Облагането се извършва по реда на чл. 242, ал. 1 от ЗКПО с алтернативен данък.
През 2020 г. предприятието е получило средства по реда на ПМС 151/03.07.2020 г. С получените средства са изплатени част от заплатите и осигуровките на служители по трудово правоотношение поради престой по чл. 120в, ал. 2 от КТ, наложен от спиране на дейността на цялото предприятие със заповед на Министъра на здравеопазването.
Получени са средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Пандемията COVID-19“. Получените средства са разходвани единствено за заплащане на фактури за наем на игрални автомати, както и по фактури за други услуги (счетоводни, наем на помещения), свързани с основната дейност, съгласно изискванията на програмата.
Получените средства и по двете програми са отразени като приходи от финансиране на текущата дейност.
Поставени са следните въпроси:
1. Признати ли са за данъчни цели като приходи по ЗКПО тези финансирания?
2. Признават ли се за данъчни цели по ЗКПО разходите, заплатени с получените финансирания и в какъв размер?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с алтернативен на корпоративния данък се облага дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри.
Съгласно чл. 242, ал. 1 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък (чл. 242, ал. 2 от ЗКПО).
В запитването сте конкретизирали само една от помощите – средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151 от 03.07.2020 г. Другата помощ не сте идентифицирали с конкретния код на проекта към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Получените суми по програми, финансирани от правителството по принцип се отчитат по реда на счетоводен стандарт (СС) 20 – Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ в съответствие със спецификата и предназначението на помощта.
Компетентност по прилагането на счетоводните стандарти има Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите.
Получените приходи от финансирания и начислените разходи е необходимо да са документирани и осчетоводени при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Признаването на приходи и разходи за данъчни цели се подчинява на разпоредбите в ЗКПО, относими към данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък.
В запитването е посочено, че дружеството извършва единствено дейност, облагаема с алтернативен данък.
На основание твърдяното, че дружеството извършва единствено дейност по реда на чл. 242, ал. 1 от ЗКПО, облагаема с алтернативен данък и получените финансирания (приходи) от държавата се използват за покриване на определени със съответните програми допустими разходи, свързани с дейността по организиране на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, считам че не е налице основание да се приеме, че дружеството генерира нетни приходи от друг вид дейност, която би следвало да се облага с корпоративен данък.

5/5

Вашият коментар