Прилагане на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 125

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 23.10.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на ЕТ декларира в община В.. с декларация по чл. 61н от ЗМДТ от 21.01.2019 г., че през цялата 2019 г. ще извършва с личен труд две патентни дейности: средство за подслон – една стая с данък 100 лв. и бръснаро – фризьорски услуги с едно работно място с данък 390 лв.
При обработка на декларацията в програмен продукт „Матеус“ е формирано задължение на данъчно задълженото лице за патентен данък в размер на 390 лв. предвид разпоредбата на чл. 61м от ЗМДТ. С декларация по чл. 61н от ЗМДТ от 23.08.2019 г., данъчно задълженото лице декларира промяна на обстоятелствата към първоначално подадената декларация, като считано от 23.08.2019 г. добавя още две стаи към средствата за подслон. В следствие на това дължимият данък за съответната патентна дейност се увеличава с 200 лв. и е в размер на 300 лв. Лицето декларира, че ще извършва с личен труд две патентни дейности.
При обработка на декларацията в програмен продукт „Матеус“ се формират още 105 лв. задължения за патентен данък за 2019 г. на основание чл. 61м и чл. 61л от ЗМДТ.
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да се изчисли дължимият от данъчно задълженото лице данък след подаване на декларация за промяна на обстоятелствата от 23.08.2019 г.?
2. След така декларираните факти и обстоятелства през течение на годината за извършване на две дейности с личен труд и добавените нови обекти /две стаи/ в табл. 1 на декларация по чл. 61н от ЗМДТ, дължи ли допълнително начисления патентен данък в размер на 105 лв.?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, в отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
При определяне на патентния данък дължим от физическо лице, включително и едноличен търговец, извършващо две дейности с личен труд – места за настаняване с не повече от 20 стаи /т. 1 от Приложение № 4 към ЗМДТ/ и бръснарски и фризьорски услуги /т. 10 от Приложение № 4 към ЗМДТ/, когато е налице промяна на обстоятелствата за една от двете дейности, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 61м и чл. 61л от ЗМДТ.
Тъй като през течение на годината се е променило обстоятелство, водещо до определяне на патентен данък в по-голям размер за едната от декларираните от лицето дейности, а именно тази по т. 1 на приложение № 4 е приложима нормата на чл. 61л, ал. 5 от ЗМДТ. Съгласно посочената разпоредба, когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
Независимо от горепосоченото, при определяне на патентния данък следва да се има предвид и разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения за лицата, които подлежат на облагане с патентен данък. Съгласно чл. 61м, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *