Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 141

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило писмо с вх. № 94-00-101/18.04.2019 г., в което поставяте запитване относно облагане на доходи/печалба от „Еврофутбол“ и „ВЕТ 365“.
С оглед на действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта /ЗХ,/ хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Участник в хазартна игра е лице, което е направило залог, за да вземе участие в играта.
Видовете хазартни игри, които са разрешени от ЗХ, са: лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино. Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания са хазартни игри, при които печалбата зависи само от вярното предвиждане и познаване на тези резултати. Спортни състезания са състезания по футбол, баскетбол, волейбол, тенис, бокс, хокей и други, състезания с автомобили, мотоциклети и други. В игрите със залагания залогът се удостоверява посредством удостоверителни знаци, издадени от организатора, които съдържат информация за направените предвиждания и за размера на залога на участника /чл. 60, ал. 3 от ЗХ/. По силата на определението дадено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗХ залог е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба.
Организаторът на хазартни игри е длъжен в определения срок и по реда, вписан в утвърдените му игрални условия и правила, да изплати печалбата на физическото лице, представило му жетони, отрязъци от фишове, талони или други удостоверителни знаци за потвърждаване на печалбата, които те материализират. Когато размерът на паричната печалба е по-голям от 5000 лв., изплащането се извършва по банков път /чл. 47 от ЗХ/.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на закона за хазарта /ЗХ/ или законодателството на друга държава членка на ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП.
Еврофутбол ООД с ЕИК ….. е дружество посочено в регистъра към Държавната комисия по хазарта като организатор на хазартни игри с валидно удостоверение за издаден лиценз.
Игрите в сайта www.bet365.com са организирани от „Хилсайд“ (Ню Медия Малта) „Пи Ел Си“, също дружество посочено в регистъра към Държавната комисия по хазарта с валидно удостоверение за лиценз.
Видно от посоченото до тук, получените от Вас суми от организатори, притежаващи лиценз за провеждане на хазартни игри е доход от хазартна игра по смисъла на ЗХ.
При условие, както сте посочили в запитването, че това са игрите от където получавате печалба следва, че полученият доход попада в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ.
Този вид доход, по силата на ЗДДФЛ, не подлежи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и съответно – не се декларира в годишната данъчна декларация за получени доходи по чл. 50 от ЗДДФЛ, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 3 от закона.
Необлагаемите доходи по чл. 13 от закона, могат да се декларират по желание на лицата с приложение № 13 към ГДД / чл. 50а от ЗДДФЛ/.

Оценете статията

Вашият коментар