Прилагане на Закона за счетоводството относно задължението за независим финансов одит.

2_ 487/28.04.2015г.
ОТНОСНО: Прилагане на Закона за счетоводството относно задължението за независим финансов одит.
Дружество „………………“ЕАД е регистрирано на 30 декември 2014 г., в 15.01 часа съгласно извадка от Търговския регистър. Това е краят на последния работен ден от финансовата година и дружеството не е имало възможност да извърши каквато и да е икономическа дейност.
В тази връзка поставяте следния въпрос:
Предвид описаните обстоятелства, възможно ли е да се направи изключение и да отпадне задължението за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 година, съгласно чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/.
Във връзка с изложената фактическа обстановка и предвид действащото към настоящия момент счетоводно законодателство, изказваме следното становище:
Критериите за задължителен одит са уредени в чл. 38 на Закона за счетоводство.
Съгласно чл.38, ал.1, т.1 от закона, на задължителен одит подлежат годишните финансови отчети на акционерни дружества и командитни дружества с акции.
По отношение на акционерните дружества, законът не предвижда изключения каквито изрично са указани за други предприятия, като напр.предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия и др., чл.38, ал.1, т.5 от ЗСч.
Независимо от изказаното мнение, Ви уведомяваме, че поставеният въпрос е извън компетенциите на Националната агенция за приходите.
Предвид горното и с оглед регламентираното с чл.33, т.4 от Устройствения правилник на/МФ/ правомощие на Дирекция “Данъчна политика“ да изготвя становища по въпросите на практическото прилагане на данъчното и счетоводното законодателство, бихте могли да отправите запитване до компетентния орган в лицето на отдел „Счетоводна политика“, Дирекция „Данъчна политика“при МФ.

Оценете статията

Вашият коментар