прилагане на ЗДДФЛ и ЗДДС за дейността на физическо лице – регистриран земеделски производител, включително и в качеството му на едноличен търговец /ЕТ/.

1_137/17.09.2010 г.
ЗДДФЛ – чл.13, ал.3; чл.26, ал.1 и ал.4; чл.50, ал.1, т.2
ЗДДС – чл.94 и чл.114
ППЗДДС – чл.78 и §1, ал.1, т.4 от ДР
Относно: прилагане на ЗДДФЛ и ЗДДС за дейността на физическо лице – регистриран земеделски производител, включително и в качеството му на едноличен търговец /ЕТ/.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …., заведено с вх. №г., изразяваме следното становище:
В запитването си сте посочили, че като физическо лице сте регистриран земеделски производител по реда на Наредба №3/29.01.1999 г., но упражнявате дейност освен като физическо лице – регистриран земеделски производител, така и като ЕТ””. В качеството си на ЕТ сте получили субсидии от ДФ”Земеделие” давани на декар регистрирана площ по схемата за единно плащане на площ. Получената субсидия сте включили в доходите от стопанската дейност на ЕТ – Приложение №2 от ГДД и същите са обложени с 15% данък по реда на ЗДДФЛ. Въпросите Ви са следните:
1. Правилно ли сте включили субсидиите в доходите от стопанската дейност на ЕТ, когато съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ в сила за 2009 г., необлагаеми са доходите нарегистрираните като земеделски производителиЕТ, а съгласно ОУ”Земеделие и гори” – …., регистрацията на физическите лица по Наредба №3/1999 г. се счита и като регистрация на ЕТ?
2. След като на основание чл.27, ал.2 от ЗДДФЛ, вещите по чл.27, ал.1 от закона се завеждат в счетоводството на ЕТ по документално доказаната им цена на придобиване, вещи които нямат цена /произведени от лицето, дарени/, следва ли да бъдат заведени в счетоводството с нулева стойност?
3. След като по ЗДДС регистрирано лице е ЕТ с данъчен № BG ….. и не се дели регистрацията по ЗДДС на ЕТ и на физическото лице, може ли да се ползва данъчен кредит за стока придобита от ЕТ, а използвана за облагаеми доставки от физическото лице – земеделски производител?
По първия въпрос:
От изложеното в запитването, не става ясно дали доходите Ви в качеството си на регистриран земеделски производител са само от производството на непреработена растителна и животинска продукция или и от преработена такава, поради което Ви отговаряме по принцип и отговорът ни касае действащото през 2009 г. законодателство.
На основание чл.13, ал.З от ЗДДФЛ, в сила до 31.12.2009 г., не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. За целите на данъчния закон понятието „непреработена растителна и животинска продукция“ е дефинирано в разпоредбата на §1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ в сила до 31.12.2009 г. и това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Едноличният търговец като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира под определено наименование, за да има право да извършва търговска дейност. Съгласно чл. 56 от Търговския закон (ТЗ) като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно местно физическо лице. С регистрацията на физическото лице като едноличен търговец не възниква нова правна личност, различна от самото физическо лице. Законодателят е отредил систематичното място на правната норма на чл. 56 ТЗ в част втора, дял първи, глава осма, озаглавена “Търговец – физическо лице“, което означава, че не е придаден статут на юридическо лице на едноличния търговец, а той си остава физическо лице с разширена правосубектност, тъй като осъществява търговска дейност. В този смисъл едноличният търговец и физическото лице, което го представлява, не са различни данъчни субекти, тъй като те са с един и същ статут, но едноличният търговец с оглед естеството на дейността си и регистрацията по ТЗ е с по-разширена правосубектност.
Видно от горната разпоредба, ако физическото лице е регистриран земеделски производител и в качеството си на едноличен търговец извършва дейност – производство на непреработена растителна и животинска продукция, доходите му от тази дейност съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ в сила до 31.12.2009 г. са необлагаеми.
От анализа на тези разпоредби следва, че законодателят освобождава от данък земеделските производители, когато непреработената растителна и животинска продукцияе произведена от земеделския производител в качеството му на такъв. По смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители/ЗПЗП/ – „земеделски производители” са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукцияи продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба.
Законът за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, урежда прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Съгласно чл.39 от ЗПЗП, земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната по Схемата за единно плащане на площ. По силата на чл.40 от с.з., размерът на единното плащане на площ се определя на хектар земеделска площ, независимо дали се използват за производството на земеделска продукция.
Съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ в сила до 31.12.2009 г., освобождаването от облагане на доходите на земеделските производители е обвързано с производството на непреработена селскостопанска продукция, както и с наличието на регистрация на земеделски производител, в съответствие с чл.7, ал.1 от ЗПЗП, съответно плащанията по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, се извършват също при наличието на определените в ЗПЗП условия.
В тази връзка относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на плащанията по СЕПП са възможни следните хипотези:
– получатели на помощта са физически лица /ФЛ/, включително еднолични търговци /ЕТ/, регистрирани земеделски производители, използващи земеделската площ в дейност за производство на непреработена растителна продукция, с изключение на производство на декоративна растителност – получените плащания от фондовете на ЕС попадат в обхвата на чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ и не подлежат на облагане по реда на закона. Независимо, че в тези случаи доходите са необлагаеми, на основание чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ те задължително се декларират с годишна данъчна декларация.
– получатели на помощта са еднолични търговци /ЕТ/, регистрирани земеделски производители, използващи земеделската площ в дейност за производство на преработена растителна продукция, или които не използват земеделската площ за производство на селскостопанска продукция, както и във всички случаи, когато получатели са ЕТ, които не са регистрирани земеделски производители – съгласно чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанската дейност като ЕТ е данъчната печалба, формирана по реда на ЗКПО, т.е. за получените плащания се прилага данъчното третиране по реда на ЗКПО.
Ако предприятието на едноличния търговец прилага НСФОМСП, разпоредбата на т.3.4 от СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”, предвижда правителствените дарения, получени от предприятията, като компенсация за минали разходи или загуби, да се признават за приход през периода на получаването им.
Когато ЕТ, е използвал земеделската площ както за производството на непреработена растителна и животинска продукция, така и за преработена такава, за да бъде коректно разпределен приходът от субсидията се прилага нормата на чл.26, ал.4 от ЗДДФЛ.
По втория въпрос:
Поставеният от Вас въпрос представлява сложен казус и съгласно утвърдена процедура на Изпълнителния директор на НАП, запитването Ви е изпратено в Дирекция „ДОМ” при ЦУ на НАП –София, откъдето ще получите отговор.
По третия въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
На основание §1, ал. 1, т. 4 от ДР на ППЗДДС, идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът “ВG“. Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител и т.н., за целите на облагането с ДДС, данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.
В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки и получени стоки и услуги във връзка с независимата си икономическа дейност . .
За основа на идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическите лица – еднолични търговци, следва да бъде използван единният идентификационен код, посочен в §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, издаден на физическите лица с оглед на тяхната търговска правосубектност (т.е. идентификационният код, издаден във връзка с регистрацията им като еднолични търговци), съответно пред който следва да бъде поставен знакът “ВG“.
Във връзка с документирането на покупки на стоки и услуги, коитофизическотолице ще използва за облагаеми доставки, когато физическото лицее вписано в търговския регистър икато едноличен търговец, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност – като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, във фактурите, които получава следва да посочва идентификационния си номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационният код, получен във връзка с регистрацията си като едноличен търговец. Издадената фактура следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. За получените стоки и услуги, които регистрираното лице ще използва за целите на извършваните от него облагаеми доставки е налице правото на приспадане на данъчен кредит по глава седма от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар