прилагане на ЗДДС при извършен транспорт с ферибот и платени пътни такси в друга държава-членка

Изх. №24-33-139
Дата: 05.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 29;
ЗДДС, чл. 30.

Относно: прилагане на ЗДДС при извършен транспорт с ферибот и платени пътни такси в друга държава-членка
По повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-
33-139 / 10.10.2008 г., изразявам следното становище:
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество извършва доставки с предмет транспортни услуги. При извършване на
транспорт на стоки между две държави, членки на Общността, дружеството използва
транспортни услуги на ферибот от фирми, регистрирани на територията на страната,
Гърция и Румъния
II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
• Какъв е приложимия данъчен режим на доставката на транспортната услуга,
извършена с ферибот
Ш. Нормативна уредба: Чл. 29 ЗДДС
• Чл. 30 ЗДДС
IV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановкаисъобразявайкиотносимата
нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за
приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
• По отношение на въпросът какъв е приложимия данъчен режим на
доставката на транспортната услуга, извършена с ферибот при превоз на камион, който превозва стоки:
Данъчното третиране на международния транспорт на стоки и пътници регламентирано в глава III от ЗДДС „ Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“
Съгласно чл.29 от ЗДДС превозът на пътници се облага с нулева ставка, когато същия се извършва от място на територията на страната до място, извън Общността или до друга държава членка, или от място извън територията на Общността или от място в друга държава членка до място на територията на страната, или между две места на територията на страната, когато е част от превоз от посоченото по- горе .
За превоз на пътници по смисъла на чл.29, ал. 1 от ЗДДС се смята и превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника.
Видно от изложената фактическа обстановка в писмото, в случая не става въпрос за хипотезата, регламентирана с чл.29, ал.2 от ЗДДС, тъй като моторното превозно средство-„камион, който превозва стоки“ не е част от багажа на пътника- водач на МПС.
Доколкото услугата по транспорт на стоки е извършена в рамките на Общността, то мястото на изпълнение на тази доставка на услуга по транспорт на стоки ще се определи по реда регламентиран в чл.22 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал.1 и 3 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между държави членки е държавата членка, в която започва транспорта на стоките.
Изключение от този принцип са посочени в чл. 22, ал. 2 и ал.4 от ЗДДС в случаите, когато получателят по доставката е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспорта започва. В тези случаи мястото на изпълнение на транспортната услуга е държавата членка, издала ДДС номера на получателя, под който му е оказана услугата.
Видно от предоставените данни в запитването Ви и доколкото доставчикът на услугата по транспорт на стоки с ферибот е регистрирано за целите на ЗДДС лице, то за доставката възниква задължение за начисляване на ДДС, предвид факта, че мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, съгласно чл.22, ал.1 от ЗДДС.
По отношение на доставките на транспортни услуги на ферибот от фирми, регистрирани на територията на Гърция и Румъния в случай, че са налице обстоятелствата в чл.22, ал.2 и ал.4 от ЗДДС мястото на изпълнение на транспортната услуга е държавата членка, издала ДДС номера на получателя, под който му е оказана
услугата. При тази хипотеза Вие се явявате лице – платец на данъка по реда на чл.82, ал.2 т.3 от ЗДДС, като издадете протокол, съгласно чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар