прилагане на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. №24-34-904
Дата:21. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-904 от 07. 12. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Въпросите, които поставяте в запитването са: 1 . Следва ли да се издава фактура при получено авансово плащане при ВОД?
2. Следва ли да се издава фактура при получено авансово плащане при износ?
По поставените въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, всяко данъчнозадължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. Според разпоредбата на чл. 113, ал. З от ЗДДС, фактура може да не се издава:
1. за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо
лице;
2.за доставки на финансови услуги по чл. 46;
3.за доставки на застрахователни услуги по чл. 47;
4.за продажби на самолетни билети;
5.при безвъзмездни доставки;
6.за доставки на услуги по глава осемнадесета;
7.за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки: – се издава документ по реда на специален закон, или
-се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или
– издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането, по смисъла на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1 от ЗДДС /чл. 113, ал. 5 от ЗДДС/.
Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС е приложима и по отношение на доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета от същия закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »