прилагане на ЗДДС – чл. 21, ал. 3

Изх. №24-34-623
Дата: 01.04.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС – чл. 21, ал. 3
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-623 от 13. 07. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В запитването са поставени следните въпроси: 1. Представлява ли облагаема сделка по смисъла на ЗДДС прехвърлянето на права върху създаден в България софтуер на данъчно задължен получател с място на извършване на икономическа дейност в държава членка на Общността, различна от Република България?
2. Представлява ли облагаема сделка по смисъла на ЗДДС прехвърлянето на права върху създаден в България софтуер на данъчно задължен получател с място на извършване на икономическа дейност в САЩ?
Съгласно чл. 21 ал. З от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят с лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице.установенов държавачленка,различна от държавата,къдетоеустановен
доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21. ал. З, т, 2 от ЗДДС.
Посочените от Вас услуги попадат в обхвата на чл. 21, ал. З, т. 2, буква ,.а“ от
ЗДДС – прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер. Следва да се има предвид, че за да се приложи чл. 21, ал. З от ЗДДС е необходимо да е налице и другото изисквано условие, т. е. получателят е лице. установено извън Общността, или данъчно задължено лице. установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът.
В случай, че получателя по доставката е данъчно задължено лице, установено в държава членка различна от държавата, където е установен доставчикът, или е лице установено извън Общността, то в този случай е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната, на основание чл. 21, ал. З от ЗДДС. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че в случаите, когато получателя не попада в хипотезата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС. приложима е разпоредбата на чл. 21. ал. 1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение на доставката на услугата е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Изх. № 26-Р-646Дата: 20.09.2019 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане