Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ

Дата………………….
КОПИЕ:
ТД на НАП
ПЛОВДИВ
Относно: определяне на данъчната основа при доставка на апартаменти
Уважаеми г-н
,
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-294/ 26.06.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви придобива апартхотел по стопански начин чрез собствено строителство и разпродава построените апартаменти.
Поставен евъпрос относно определянето на данъчната основа и следва ли тя да се увеличава по реда на чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС и чл.15 от ППЗДДС с данъците и таксите по ЗМДТ.
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредбапо зададените от Вас въпроси,изразявам следното становище:
Съгласно чл. 26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, без данъка по този закон. Съгласно ал.З, т.1 от същия законов текст, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката.
По смисъла на чл.15 от ППЗДДС, данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.
Видно от цитираните разпоредби, законодателят е предвидил увеличението на данъчната основа с дължимите за доставката данъци и такси. След като ЗМДТ предвижда плащането на такива данъци и такси при прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, тези суми по силата на закона участват във формирането на данъчната основа по ЗДДС.
В този смисъл е и изразеното от ЦУ на НАП становище изх.№ 91-00-261/04.09.2007г., копие от което Ви изпращаме.
Приложение: Становище изх.№ 91-00-261/04.09.2007г. на ЦУ на НАП
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »