Прилагане нормата на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане нормата на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-1 от 06.01.2021г. относно прилагането на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, Вие сте собственик и представляващ на две юридически лица – „Н 2017“ ЕООД и „Е“ ЕООД.
Една от фирмите извършва счетоводни услуги, а другата има сключен договор за франчайз с фирма за касови апарати ….. В едната фирма се отчитат приходи от счетоводни услуги, а в другата – комисионна, съгласно договора за франчайз. Посочвате, че и двете дружества са регистрирани на един адрес.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следния въпрос:
Следва ли да се вземат оборотите и на двете фирми при формиране на оборот за регистрация по ЗДДС, при положение, че дейностите да различни?
Предвид поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.96, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по материалния закон. Съгласно изречение второ на същата правна норма, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По силата на чл.96, ал.10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 година, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице пред първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.
Видно е, че за възникване на задължение за регистрация в хипотезата на чл.96, ал.10 от материалния закон, се предвижда сложен фактически състав, който изисква наличието на специфични характеристики относно лицата, характера и мястото на извършване на дейността, както и относно времевата характеристика на извършване на съответната дейност, а именно, последователното й и непрекъснато извършване в определения от правната норма период.
Предвид гореизложеното, едно от условията на фактическия състав на разпоредбата на чл.96, ал.10 от закона е, дейността, която извършват свързаните лица да е еднородна по своя характер. В тази връзка, следва да имате предвид, че се приема за еднородна дейност, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/ наименованието на обекта, доставчиците или клиентите.
В запитването сте посочили, че дейността на двете юридически лица са различни по своя характер услуги: счетоводни услуги и услуги по договора за франчайз с трето лице. Тъй като правната норма регламентира за еднородна дейност тази, при която са налице минимум две идентични характеристики и предвид обстоятелството, че от фактическата обстановка на Вашето запитване не става ясно дали е налице друга такава, например – ползвани едни и същи активи, един и същи персонал или един и същи обект, както и едни и същи клиенти и/ или доставчици, не може да се счете еднозначно, че дейността, която извършват лицата не е еднородна.
Предвид изложеното по-горе, следва да имате предвид, че съгласно параграф първи, т.41 от ДР на ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели – като офис, жилище или други подобни; да е притежаван недвижим имот като гараж, мазе, стая или други подобни; или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби. В тази връзка, посоченото от Вас обстоятелство, че и двете юридически лица имат еднаква адресна регистрация е ирелевантен към определяне на търговския обект, от който се извършват съответните дейности.
За да се прецени дали са изпълнени всички условия на чл.96, ал.10 от закона, следва да се изясни дали двете фирми са свързани лица или лица, които действат съгласувано, както и дали осъществяват дейността си последователно.
Предвид обстоятелството, че Вие в качеството си на физическо лице сте собственик на капитала и управляваща на двете юридически лица, на основание параграф първи, т.3, буква „д“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), същите се считат за свързани лица.
По отношение на понятието „последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект“ липсва определение в материалния закон. По аргумент за противното на нормата на чл.96, ал.11 от закона, може да се приеме, че не е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, което определя оборота си за целите на чл.96, ал.10 от закона.
Предвид изложеното, може да бъде направен извод, че само при „последователното упражняване на дейността“ от лицата, т.е. „едно след друго“, ще бъде изпълнена хипотезата на чл.96, ал.10 от материалния закон и при кумулативното изпълнение на останалите, посочени в същата правна норма изисквания, коментирани по-горе.
В конкретния случай на запитването, тъй като юридическите лица, които представлявате не упражняват последователно еднородна дейност в един търговски обект, за тях не възниква задължение за регистрация на основание чл.96, ал.10 във връзка с ал.1 на Закона за данък върху добавената стойност.
В заключение, Ви обръщам внимание, че има издадени становища с изх. № 20-00-8 от 10.01.2020 година и изх. № 20-00-22/03.02.2020 година на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по приложението на разпоредбите на чл.96, ал.10 и ал.11 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 година, които Ви посочвам за сведение.

5/5

Вашият коментар