Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 14

Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 96-00-213/30.08.2019 г. в Дирекция ОДОП ., давам следното становище:
Описвате, че имате наето лице по трудово правоотношение, което е представило експертно решение на ТЕЛК с 50 на сто намалена работоспособност, издадено на 29.09.2017 г. със срок 01.09.2018 г. За 2017 г. и 2018 г. посочвате, че сте приложили нормата на чл. 18 от закона и е ползвано данъчно облекчение за намалена работоспособност от лицето.
Поставяте въпроса:
1. През 2019 г. лицето има ли право на данъчно облекчение, при условие, че няма осигурителен стаж за пенсия по чл. 68, ал.1 от КСО?
С оглед описаната фактическа обстановка и приложимите норми на материалния закон, следва да имате предвид следното:
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срокът на валидност на решението.
За работещите по трудово правоотношение /какъвто е конкретният случай/ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ за получаваните доходи от лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срокът на валидност на решението /чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ/.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в § 10а от преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ е създадена нова ал. 3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Посочените от Вас данни, че лицето не е придобило право на пенсия по чл. 68 от КСО поради липса на осигурителен стаж е неотносимо към определяне на правото за ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ. Важното в случая е навършването на възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, преди установяване на неработоспособността или в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК).
За 2017 г. изискуемата възраст и стаж, като условие за придобиването на право на пенсия по реда на чл. 68 ал. 1 от КСО са 61 години възраст и 35 години и 4 месеца стаж.
Предвид приложеното Решение на ТЕЛК и с оглед на обстоятелството, че лицето, за което отправяте запитването е родено през 1956 г., и е навършило възрастта 61 г. за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО през
2017 г. на 25. 09, преди установяването на неработоспособността и издаването на експертното решение на ТЕЛК /29.09.2017 г./, то същото има право да ползва данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ за 2019 г., т.е. за него е приложим § 10а от ПЗР на ЗДДФЛ.
За данъчни цели в бъдеще, при запазване на сега действащата нормативна база, при условие, че лицето полага труд, ще може да ползва правото на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ пожизнено. При така съществуващата фактическа обстановка не е необходимо на лицето да се издава ново решение на ТЕЛК или съществуващото да се заверява.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗМДТ, чл.10,ЗСч, чл.110

2_249/23.03.2017г. ЗМДТ – чл.10ЗС – чл.110В запитването описвате, че желаете да получите методологически указания облага ли се с данък недвижими имоти производствен обект, представляващ силоз

данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)

Изх. № 24-31-306Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед приложение

Становище на НАП с Изх. №20-00-220/ 11.06. 2019 г.

Изх. №20-00-220/ 11.06. 2019 г.ЗКПО – чл.195, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-220/29.05.2019 г. относно прилагането

определяне на данъчна основа при продажба на недвижим имот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2168/27.07.2010г.ЗДДС, чл.26, ал.3ЗДДС, чл.27, ал.1, т.3Относно: определяне на данъчна основа при продажба на недвижим имот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Дейността