приложението на ЗДДС 15

2_150/21.03.2018г

ЗДДС; чл. 41
ЗДДС; чл.70, ал.1, т.1

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Община има сключен договор №………. от ….12.2017г. с Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „ АБВ“ ……. в размер на 0000 без ДДС. Одобрената сума е разпределена за СМР, обзавеждане, отоплителна инсталация, изготвяне, консултиране и проектиране.
Общината е регистрирана по реда на чл.96 от ЗДДС.
Във връзка със сключения договор Ви интересува от кого следва да бъде възстановен платения при изпълнението на проекта ДДС- от НАП или от ДФ Земеделие.
Допълнително ни информирате, че СУ „АБВ“ не извършва облагаеми доставки. От приложения договор е видно, че одобрените разходи не включват ДДС и липсват договорки по отношение на данъка.
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
В ЗДДС е предвидено възстановяване на платен за покупките данък добавена стойност чрез механизма на приспадане на данъчен кредит.
Данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1,т.1 от ЗДДС е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. На основание чл.69, ал.1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.
На основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки.
Освободените доставки са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС. Съгласно чл.41 от закона, освободени от облагане с ДДС са доставките, свързани с образование, в т.ч. училищното образование, предоставяни от институции в системата на училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/.
Извършваните образователни дейности от СУ „АБВ“ по реда на ЗПУО са освободени доставки по чл.41 от ЗДДС. За закупените стоки и услуги за целите на дейността по ЗПУО не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС.
С писмо вх.№ ……… ни уведомявате, че СУ „АБВ“ не извършва облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното начисления ДДС за покупките на стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор №…….. от ..12.2017г. за ремонт на училището не е с право на данъчен кредит и не може да бъде възстановен от НАП.
На основание чл. 30, ал.1, т.3 Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, финансова помощ не се предоставя за данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

Оценете статията

Вашият коментар