Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 184

Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. Ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Описвате, че Ви предлагат участие в управляващ орган на италианско дружество – чуждестранно юридическо лице. Посочвате, че ще пътувате за Р Италия само, за да участвате в събрания на управляващия орган на дружеството. Смятате, че сте местно лице на Р България предвид, че пребивавате повече от 183 дни в страната и центъра на жизнените Ви интереси е тук.

Поставяте въпроса :
1. За изплащаното възнаграждение за участието в управляващ орган къде се дължи данък?
2. Ако се дължи в Р Италия, следва ли да го декларирате в Р България и какви документи следва да представите?
Предвид на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор /чл. 75 ЗДДФЛ/.
Облагането на вида на дохода, който посочвате е уредено в чл. 14 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ с Р Италия. Тантиеми, присъствени жетони и други подобни възнаграждения, които местно лице на едната договаряща държава получава в качеството си на член на управителен или контролен съвет на дружество, което е местно лице на другата договаряща държава, се облагат в тази друга държава.

Методите за избягване на двойното данъчно облагане са посочени в чл. 22 на СИДДО.
Счита се, че двойното данъчно облагане ще бъде избягнато при спазване разпоредбите на този член. По отношение на Р България, когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които съгласно разпоредбите на тази спогодба подлежат на облагане в Италия, България изключва от облагане тези доходи или това имущество.
Следователно данъка се дължи в Италия, а Вие като местно лице ще ползвате метода за освобождаване от двойно данъчно облагане „освобождаване с прогресия“. Имате задължение да подадете годишна данъчна декларация /ГДД/ и да декларирате този вид доход като ползвате освобождаване от двойно данъчно облагане чрез горепосочения метод.
Трябва да попълните приложение № 1 към ГДД, както и приложения № 9 и № 10.
Местните физически лица, прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски. За доходи от източник в чужбина, при облагането, на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“, местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5 / чл. 50, ал. 6 ЗДДФЛ/.
Следва да притежавате и приложите документ за изплатените възнаграждения, който е в легализиран превод на български език.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължение на Ваш клиент за закупуване на фискално устройство, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 24-34-575/02.07.2007 г., изразявам следното становище:

1000 -София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Изх. № 24-34-575ДОГ-Н ………………………..,Във връзка с писменото Ви запитване, относно задължение на Ваш клиент за закупуване на фискално

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуг

Изх. № 53-00-838 04.10. 2013 г.чл. 69, ал,1, т. 1 от ЗДДСчл. 21, ал. 2 от ЗДДС§ 1, т. 13 от ДР на ЗДДСРегламент №

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на обезщетения при прекратяване на трудови договори на основание чл. 325, т. 1 от КТ

Изх.№26-Л-70Дата: 21.02.2011 год. ЗКПО, чл. 22; ЗКПО, чл. 23; ЗКПО, чл. 25.Относно:данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на обезщетения при