Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 185

Изх. № М-24-36-35
Дата: 22.05.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 3;
ЗДДФЛ, чл. 9, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 14.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-24-36-35 от 18.03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Имате намерение самостоятелно и с личен труд да извършвате шивашки услуги (изработване и ремонт на текстилни изделия), като предстои да откриете обособено за тази цел ателие в град … . Към настоящия момент сте гражданин на Русия със статут на постоянно пребиваващ в Република България, за което разполагате със съответните документи. Получавате пенсия за старост, отпусната от Русия. Регистрирана сте като самоосигуряващо се лице и имате БУЛСТАТ. Посочили сте още, че не сте регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и нямате регистрация по Търговския закон и Закона за занаятите. Оборотът Ви за 2018 г. не надвишава 50000 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Може ли да се облагате с патентен данък по реда на чл. 61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)?
2. Какви платежни документи следва да издавате към физически и юридически лица за плащания в брой и по банков път?
3. Необходимо ли е да отчитате приходите от дейността си при плащанията в брой чрез фискално устройство?
4. Имате ли право на данъчно облекчение като пенсионер, извършващ патентна дейност по реда ЗМДТ?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
Отговор на въпроси №1, №3 и №4 сте получили от дирекция ОДОП – Варна.
По въпрос № 2
На основание чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч).
В съответствие с чл. 3 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица са:
– местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон;
– местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
Видовете доходи са посочени в чл. 10 от ЗДДФЛ, където в ал. 1, т. 3 попадат доходите от друга стопанска дейност, включително от упражняване на занаятчийската дейност.
Облагането на доходите с различните видове данък е уредено в чл. 14 от ЗДДФЛ, като в ал. 4 е посочено, че физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на ЗМДТ, а за доходите от други дейности лицата се облагат по реда на този закон.
Следователно, независимо че лицата за извършваните от тях патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на ЗМДТ, те са задължени лица по смисъла на ЗДДФЛ. Още повече, че когато в рамките на данъчната година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на физическите лица, включително едноличните търговци, за същата данъчна година подлежат на облагане по общия ред на ЗДДФЛ.
Предвид гореизложеното и така описаната фактическа обстановка следва да документирате придобитите от Вас доходи чрез издаване на документ на основание чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от ЗСч. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСч първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Оценете статията

Вашият коментар