Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-87/26.06.2020 г., относно разяснение характера на данъчното облагане при извършване на „грумър“ /грижа за домашни любимци във връзка с поддържка на космената им покривка – къпане, ресане, подстригване/.
Излага се следната фактическа обстановка:
Искате да се регистрирате в регистър Булстат като свободна професия и да извършвате услуги като грумър, т.е. ще предоставяте услуги за домашни любимци във връзка с поддръжка на космената им покривка – къпане, ресане, подстригване.
Описвате, че сте се запознали с данъчното законодателство и сте определили облагането на доходите от тази дейност съгласно чл. 29, ал.1, т. 3 от ЗДДФЛ.
Задавате въпроса:
1. Правилна ли е така посочената разпоредба на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, по която следва да се облагат доходите?
С оглед на така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 61з е посочено, че физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 /патентни дейности/, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. (доп. – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
В приложение № 4, т. 10 е посочена следната дейност: бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.
Следователно услугите, които ще извършвате, са посочени в приложението за патентни дейности и ако отговаряте и на другите условия, цитирани по-горе в чл. 61з от ЗМДТ, дейността Ви ще се облага по реда на този закон.
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случай на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността / чл. 61н от ЗМДТ/.
Задължена сте да подавате и годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложение № 7 в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
С оглед на извършваната от Вас дейност, независимо, че редът на облагане не е по ЗДДФЛ, Вие трябва да се регистрирате в регистър Булстат. Следва да имате предвид, че подлежите на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/ като самоосигуряващо се лице.

5/5

Вашият коментар