Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 96-00-214/30. 08. 2019 г. в Дирекция ОДОП …., давам следното становище:
Описвате, че сте собственик на капитала на ЕООД „В“. При реализирана печалба на дружеството искате да разпределите дивидент. Дивидентът няма да надвишава 7800.00 лв.
Поставяте въпроса:
1. При условие, че сте пенсионер по инвалидност, следва ли да плащате данък дивидент?
Относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ:
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Последните са регламентирани в чл. 13 от ЗДДФЛ. Визираните в запитването доходи не са включени в обхвата на необлагаемите, поради което във връзка с получаване на същите е необходимо да се има предвид следното:
Доходите от дивиденти подлежат на облагане с окончателен данък по силата на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. Ставката на данъка е 5% /чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ/.
Когато дивидент се разпределя от местно юридическо лице в полза на физическо лице, дружеството се явява задължено лице за начисляване, удържане и внасяне на данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през който е взето решението за разпределяне на дивидент (чл. 65, ал. 2 ЗДДФЛ).
Дружеството е задължено да подаде декларация по реда на чл. 55 от закона.
Предприятията-платци на доходи, подават декларация само по електронен път.
Срокът за подаване е срока за внасяне на данъка или декларацията следва да се поде до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидент.
Предвиденото данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на
чл. 18 от ЗДДФЛ не обхваща доходите, облагаеми с окончателни данъци. Същото се прилага единствено за доходите по глава пета от закона, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа.
Следователно, независимо от обстоятелството, че имате Решение на ТЕЛК и сте пенсионер по инвалидност, ще се дължи данък дивидент.

5/5

Вашият коментар