приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

2_539/29.07.2019г.

ЗДДС: чл.21, ал.1
ЗДДС: чл.21, ал.2
ЗДДС: чл.39, т.1 и т.5

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване заведено в
регистъра на дирекцията с вх.№………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е в процедура на регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС и ще извършва услуги – дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези в 3D формат. Пояснявате, че клиентите Ви ще изпращат снимка, по която с помощта на софтуера ще добавяте дизайна и ще им връщате обогатената снимка.
Посочвате, че клиентите Ви ще бъдат фирми от ЕС, от Европейското икономическо пространство и извън Общността.
Поставяте въпроса, относно данъчното третиране на доставката, с оглед разпоредбата на чл.21 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В конкретният случай предмет доставката е услуга, поради което е необходимо да се определи мястото на изпълнение на тази доставка.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от предмета на доставката и статута на получателя на услугата – дали е данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността.
Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
За получател, установен извън Общността доставчикът на услуги може да счита, че е данъчно задължено лице, когато получи удостоверение, издадено от компетентен данъчен орган, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, или има идентификационен номер по ДДС.
В запитването посочвате, че Ваши клиенти ще бъдат фирми от ЕС, от Европейското икономическо пространство и извън Общността, поради което дружеството, като доставчик на услуги, при определяне дали получателите са ДЗЛ или не, следва да се съобрази с правилата, регламентирани в посочения регламент.
Когато получател на предоставяните от Вас услуги е данъчно задължено лице, независимо дали е от държава членка или не, мястото на изпълнение на услугите, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
С оглед горното, мястото на изпълнение на предоставяните от Вас услуги ще е извън територията на страната, където са установени получателите – данъчнозадължени лица.
За доставки с място на изпълнение извън територията на страната ДДС не се начислява, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
По отношение на документирането на доставките, когато получателят е ДЗЛ, в издаваните от Вас фактури, като основание за неначисляване на данъка следва да посочите разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.21, ал.2 от с.з.
Когато получателят е установен на територията на друга държава членка издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 22 „ДО на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка“. В този случай възниква задължение за подаване на VIES- декларация по реда на чл.125, ал.2 от ЗДДС.
Когато получателят е установен на територията на трета страна издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 23 „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“.
Когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, съгласно Регламент №282/2011, в този случай, съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС доставката е с място на изпълнение там, където доставчикът е установил своята дейност – България. По отношение режима на облагане, когато доставките са с място на изпълнение на територията на страната, следва да прецените, дали същите са облагаеми със ставката по чл.66, ал.1, т.1 от закона – 20 % или са освободени по смисъла на чл.39 от ЗДДС.
В запитването липсва достатъчно информация, необходима за изразяване на становище, относно наличието на условията, необходими за приложението на чл.39 от ЗДДС, поради което Ви изпращаме за сведение становище изх.№24-38-4/03.02.2015г. на зам. изпълнителния директор на НАП, което е във връзка с приложението на ЗДДС при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория. Ако след запознаване със него за Вас възникнат допълнителни въпроси, може да ги зададете отново писмено.

5/5

Вашият коментар