fbpx

приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

2_539/29.07.2019г.

ЗДДС: чл.21, ал.1
ЗДДС: чл.21, ал.2
ЗДДС: чл.39, т.1 и т.5

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване заведено в
регистъра на дирекцията с вх.№………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е в процедура на регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС и ще извършва услуги – дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези в 3D формат. Пояснявате, че клиентите Ви ще изпращат снимка, по която с помощта на софтуера ще добавяте дизайна и ще им връщате обогатената снимка.
Посочвате, че клиентите Ви ще бъдат фирми от ЕС, от Европейското икономическо пространство и извън Общността.
Поставяте въпроса, относно данъчното третиране на доставката, с оглед разпоредбата на чл.21 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В конкретният случай предмет доставката е услуга, поради което е необходимо да се определи мястото на изпълнение на тази доставка.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от предмета на доставката и статута на получателя на услугата – дали е данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността.
Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
За получател, установен извън Общността доставчикът на услуги може да счита, че е данъчно задължено лице, когато получи удостоверение, издадено от компетентен данъчен орган, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, или има идентификационен номер по ДДС.
В запитването посочвате, че Ваши клиенти ще бъдат фирми от ЕС, от Европейското икономическо пространство и извън Общността, поради което дружеството, като доставчик на услуги, при определяне дали получателите са ДЗЛ или не, следва да се съобрази с правилата, регламентирани в посочения регламент.
Когато получател на предоставяните от Вас услуги е данъчно задължено лице, независимо дали е от държава членка или не, мястото на изпълнение на услугите, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
С оглед горното, мястото на изпълнение на предоставяните от Вас услуги ще е извън територията на страната, където са установени получателите – данъчнозадължени лица.
За доставки с място на изпълнение извън територията на страната ДДС не се начислява, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
По отношение на документирането на доставките, когато получателят е ДЗЛ, в издаваните от Вас фактури, като основание за неначисляване на данъка следва да посочите разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.21, ал.2 от с.з.
Когато получателят е установен на територията на друга държава членка издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 22 „ДО на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка“. В този случай възниква задължение за подаване на VIES- декларация по реда на чл.125, ал.2 от ЗДДС.
Когато получателят е установен на територията на трета страна издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 23 „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“.
Когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, съгласно Регламент №282/2011, в този случай, съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС доставката е с място на изпълнение там, където доставчикът е установил своята дейност – България. По отношение режима на облагане, когато доставките са с място на изпълнение на територията на страната, следва да прецените, дали същите са облагаеми със ставката по чл.66, ал.1, т.1 от закона – 20 % или са освободени по смисъла на чл.39 от ЗДДС.
В запитването липсва достатъчно информация, необходима за изразяване на становище, относно наличието на условията, необходими за приложението на чл.39 от ЗДДС, поради което Ви изпращаме за сведение становище изх.№24-38-4/03.02.2015г. на зам. изпълнителния директор на НАП, което е във връзка с приложението на ЗДДС при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория. Ако след запознаване със него за Вас възникнат допълнителни въпроси, може да ги зададете отново писмено.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на ЗДДС при замяна на актив срещу дълг.

461/15.04.2013Чл.45, ал.3 ЗДДСОтносно: Приложение на ЗДДС при замяна на актив срещу дълг.В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. с вх. № ……………2013г. сте посочили, че дружеството Ви ще извърши замяна на актив срещу дълг /несходни активи/. Активът е собствен на дружеството апартамент с цена 100 000лв., а дългът в размер

практика на Върховния административен съд в областта на данъчното правораздаване

Изх.№ 24-39-13Дата: 14.05.2019 год. АПК, чл. 208;АПК, чл. 222, ал. 1;ЗЛДТДПДВ, чл. 1. ОТНОСНО: практика на Върховния административен съд в областта на данъчното правораздаване С Ваше писмо с изх. № 20-00-33/29.01.2019 г., заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-13/29.01.2019 г., ни уведомявате за решение на Върховния административен съд,

социално и здравно осигуряване на собственик на ЕООД, чуждестранен гражданин с отпусната пенсия от Украйна

2_1699/ 06.07.2009 г.КСО-чл.4, ал.3, т.2;чл.4, ал.6НООСЛБГРЧ – чл.1, ал.2 ЗЗО-чл.40, ал.1, т.2ОТНОСНО: социално и здравно осигуряване на собственик на ЕООД, чуждестранен гражданин с отпусната пенсия от УкрайнаГражданин наУкрайна с отпусната пенсия и разрешение за постоянно пребиваване в РБългария, упражнява трудова дейност като собственик на ЕООД и се осигурява социално и здравно като самоосигуряващо се лице.

държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ)

3_3190/19.10.2012 г.КСО, чл. 4, ал. 2Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….. работи по основен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В същото време лицето работи при друг

приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

2_347/30.05.2018 ЗДДС; чл.97аЗДДС; чл.21, ал.1ЗДДС; чл.173ЗДДС; чл.96, ал.2ППЗДДС; чл.109, ал.3 ОТНОСНО: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ДОДОП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка:

ЗДДС, чл.41

5 141/21.03.2008г. ЗДДС, чл.41 Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №.по описа на Дирекция „ОУИ”- София град, Ви уведомявам следното: Описана фактическа обстановка:Център за професионално обучение”” е поделение на БДЖ. Фирмата има лиценз издаден от Националната агенция за професионално образованиеи обучение към Министерски съвет на Република България – на ЦПО към „”ЕАД. На основание

прилагане на Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5)

Изх. № М-94-Л-148Дата: 18.03.2021 год. Наредба № 5, чл. 1, ал. 1; КТ, чл. 62, ал. 3; КТ, чл. 62, ал. 5; КТ, чл. 107т, ал. 4; КТ, чл. 118, ал. 1; КТ, чл. 119; КТ, чл. 121а, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 23-22-2430 от 08.10.2012 г.чл. 69, 70 и 71 от ЗДДСВ дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” .е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-2430/24.07.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството изпълнява проект Клъстер „Интер мода трейдинг – обединени можем

Scroll to Top