прилагане разпоредбата на 18, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, Ви уведомявам следното

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046
5.Изх. № 94-00-71 /22.04.2010г.
ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 и 2

относно прилагане разпоредбата на 18, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, Ви уведомявам следното:
Във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособноств чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е предвидено следното:
-сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението;
-месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
Предвид цитираните разпоредби едно от условията, при наличието на които се ползва това намаление, е физическото лице да разполага с валидно, влязло в сила, решение, издадено от компетентен орган (ТЕЛК или НЕЛК), с което се определя съответния процент намалена работоспособност (с 50 и над 50 на сто).
Видно от запитването експертноторешениее със срок на действие от 15.10.2004г. до 01.10.2007г. /като в рамките на срока надействие на решението на 01.10.2007г. лицето е навършило 65 години/.
Поставяте въпроса следва лида ползватеданъчно облекчение за намалена работоспособност по чл.18 от ЗДДФЛ за 2009г., предвид че сте навършили 65 години, към срока на решениетои счита ли се експертното решение № NNN/ от 15.10.2004г.за пожизнено.
Съгласно §49 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДДФЛ (ДВ бр.113 от 2007г., в сила от 1 януари 2008г.), предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
В тази връзка следва да се има предвид, че:
1. Когато срокът на инвалидността, посочен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК е изтекъл преди 31.12.2004г. – не може да се докаже наличието на намалена работоспособност, поради което данъчното облекчение по 18, ал.1 от ЗДДФЛ не следва да се прилага при определяне на годишната данъчна основа.
2. Когато срокът на инвалидността, посочен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК изтича след 01.01.2005г., при навършена 65-годишна възраст на лицето, се счита, че е с определен пожизнен срок на инвалидност.
В конкретния случай, лицето енавършило 65-годишнавъзрастна 29.08.2007г. т.е.в срока,визиран в експертното решение на ТЕЛК.В този случай комулативно са налице обстоятелствата, посочени в § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ, поради което определеният с решението на ТЕЛК срок може да се счита за пожизнен по смисъла и за целите на данъчния закон. На това основание може да се приеме, че решението на компетентния орган е валидно и през 2009г., илицето има право да ползва предвиденотоданъчно облекчение, регламентирано в чл. 18, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ, т. е. решението доказва наличието на трайно намалена работоспособност.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № М-26-Д-3Дата: 04.02.2013 год.КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 1 букви „а”;Наредба № Н-8, чл.

извършваните от дружеството услуги и предвид факта, че към запитването не са приложении сключени от същото договори или друга документация за извършване на съответните услуги, с цел изяснаване на факт

1420/12.08.2010 г.§ 1, т.14 от ДР на ЗДДСПосочвате, че дружеството Ви се занимава с извършване на услуги по електронен път, а именно предоставяне на информация,

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот В Дирекция ОДОП …..