данъчно третиране на доходи от отдаване под наем на недвижим имот.

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046
5.Изх. № 94-00-85/15.04.2011г.
ЗДДФЛ чл. 44, ал.4 и 5;; чл. 45, ал.4;чл. 31, ал.1
относно данъчно третиране на доходи от отдаване под наем на недвижим имот.
В запитванетоне сте конкретизирали,дали помещението ще се отдава под наем на физическо или юридическо лице, както и от приложението на кой данъчен закон се интересувате, затоваизлагаме следното принципно становище:
1. Авансово облагане на доходи от наем от предприятието – наемател
С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ обн. ДВ, бр.94 от30.11.2010г. в сила от 01.01.2010г.) в глава осма, отнасяща се за авансовото удържане на данъка, в чл. 44 се създават нови ал. 4 и 5.
Съгласно чл. 44, ал.4 на ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платецът на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 10 на сто.Облагаемият доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с10 на сто разходи.
Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 сметка за изплатените суми и служебна бележка по образци, които предоставят на лицето, придобило дохода.
В утвърдения със Заповед№ЗМФ-1828/22.12.2010г.образец на „Сметка за изплатените суми” и „Служебна бележка” по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ,в т. 2на Забележки към „Служебната бележка” е посочено, че „Служебната бележка” се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържане на данъка. Единият екземпляр се прилага към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване може да се ползва от лицата, получили доход от наем при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
2. По отношение на данъчното облагане на наемодатели, получили доход от наем през данъчната година от наематели – физически лица.
На основание чл.31,ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи. Съгласно чл.50,ал.1 от ЗДДФЛ придобитият през годината доход, подлежащ на облагане с данък се декларира с годишна данъчна декларация по образец. Данъчната декларация се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице, носител на задължението за данъка. /чл.54,ал.1 ЗДДФЛ/
Съгласно чл.44 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от наем, /във случаянаемодателя/ дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл.31 и осигурителните вноски, които е задължено да прави за своя сметка. Размерът на дължимия данък се определя, като тази разлика се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а срокът за внасяне на данъка е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, съгласно чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ.
При придобиване на доход от наем от физически лица, които не са самоосигуряващи се, тези лица следва да издават документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 Закона за счетоводството (квитанция, разписка.).
Без оглед на изложеното Ви уведомяваме, че за изчерпателен отговор следва да опишете подробно конкретнатафактическа обстановка и да зададете конкретни въпроси по прилагането на конкретни данъчни закони.

Оценете статията

Вашият коментар