Прилагане разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Споразумение/ Споразумението)

Изх. № М-21-00-19
Дата: 27.07.2018 год.
ЗДДС, чл. 173

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Споразумение/ Споразумението)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. №………… е заведено Ваше писмо, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ХХХХ ..…..като висше учебно заведение и юридическо лице с нестопанска цел извършва предимно освободени доставки по смисъла на ЗДДС, като извършва и други спомагателни дейности, които са облагаеми по смисъла на закона. Във връзка с изпълнение на договор по проект ASHA AID-ASHA-G-16-0006, финансиран от Американското правителство за периода 20.03.2017 г. – 31.03.2019 г. университетът е получател по доставки, свързани с оборудване на лаборатории и учебни зали. Позовавайки се на Споразумението досега сте освобождавали тези доставки като сте ползвали режима, предвиден в разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС. По повод подадени нови искания за прилагане на режима, предвиден в посочената разпоредба, Ваши контрагенти са получили уведомление с постановен отказ за прилагане на този режим. Посочвате, че съгласно тези уведомления, за възстановяването на данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на тези проекти има два способа:
1. Възстановяване от държавния бюджет на платения от краен получател ДДС – съгласно Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, приета с Постановление №252 от 11 септември 2015 г. на Министерски съвет, обн., ДВ, бр. 72 от 2015 г. (Процедурата);
2. За лица, извършващи облагаеми доставки чрез упражняване право на приспадане на данъчен кредит при спазване условията на чл. 69 – 72 от ЗДДС.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
По кой ред следва да се възстанови платеният ДДС във връзка с изпълнение на посочения проект – по реда, предвиден в Процедурата, или по общия ред, предвиден в чл. 69 – 72 от ЗДДС?
Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Споразумението съдържа клаузи, с които се предвижда освобождаване от мита и данък върху добавената стойност (ДДС) при внос или покупка на стоки или услуги, финансирани от правителството на Съединените американски щати. Същото е международен договор, ратифициран със закон, приет от 38-то Народно събрание на 21.12.1998 г. (обн., ДВ, бр. 154 от 1998 г.) и е в сила към настоящия момент.
Процедурата е приета във връзка с поетите ангажименти, произтичащи от чл. 3, б. „а“ и „д“ от Споразумението, за изготвяне на Процедура за осигуряване на средства за заплащане на ДДС и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани от правителството на Съединените американски щати. По силата на т. 2.2. от същата бенефициентите по проекти, финансирани по Споразумението, закупуват стоки и получават услуги на територията на страната по цени с начислен ДДС. Съгласно т. 2.1. от Процедурата, с последната се определят условията и редът за осигуряване на средства за заплащане на ДДС и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението. Като бенефициенти за дължимия ДДС, съгласно т. 5.2, б. „б“ от Процедурата, се определят юридически или физически лица, които не извършват стопанска дейност, в т.ч. обществени или частни организации, които са получатели на финансиране по програмите за помощ по Споразумението.
Лицата, които се определят като бенефициенти, имат право да им бъде възстановен разходът за платения от тях ДДС за закупени стоки и получени услуги по облагаеми доставки, за извършено от тях плащане преди да е възникнало данъчно събитие по облагаема доставка, за осъществено вътреобщностно придобиване, свързани с изпълнение на проектите съгласно програмите на Споразумението. Данъкът се възстановява по ред и условия, посочени в т. ІІІ от Процедурата. Предвиденият ред в Процедурата за възстановяване на ДДС е приложим само по отношение на лицата, осъществяващи крайното потребление на стоки и услуги, финансирани съгласно Споразумението, които не извършват независима икономическа дейност и нямат право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за закупените стоки и получени услуги във връзка с изпълнението на проекти по Споразумението.
По отношение на лицата, осъществяващи стопанска дейност, изразяваща се в извършване на освободени доставки по смисъла на глава четвърта от ЗДДС, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит предвид ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 1 от същия закон, доколкото тези лица не се определят като бенефициенти по смисъла на процедурата, последната не може да бъде приложена. Следователно, когато получател по доставка е лице, извършващо стопанска дейност, включваща освободени доставки по смисъла на ЗДДС, начисленият данък за получените доставки не може да бъде приспаднат като данъчен кредит по реда на закона, както и не може да бъде възстановен по реда на Процедурата.
Предвид изложеното, с писмо изх. №……………. на изпълнителния директор на НАП, е направено предложение до министъра на финансите за промяна в Процедурата, като в същата бъде допълнено, че за бенефициенти се считат и лицата, извършващи стопанска дейност, които използват стоките и/или услугите за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, предвид ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС или е налице право на частичен данъчен кредит по смисъла на чл. 73 от закона, за частта от данъка, съответстваща на използването на стоката или услугата за извършване на доставки без право на данъчен кредит на посоченото законово основание.
В отговор на посоченото писмо, министърът на финансите в свое писмо с изх. №…….ни уведомява, че във връзка с направеното предложение Процедурата е в процес на промяна. Към настоящия момент същата все още не е променена.
Предвид изложеното и обстоятелството, че към момента не е предвиден друг ред за освобождаване от ДДС на бенефициентите по проекти, финансирани по Споразумението, които не попадат в обхвата на предвидения с Процедурата ред, считам, че до приемането на такъв ред следва да се приложи разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС по отношение на доставките, свързани с изпълнение на проекта и използвани от университета в рамките на независимата му икономическа дейност за осъществяване на освободени доставки.

зам. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар