Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл. 48, ал. 6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

.
3_1298/06.08.2020 г.

ЗКПО, чл. 166;
ЗКПО, чл. 172, ал. 1;
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл. 48, ал. 6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Според изложеното в запитването, Едноличен търговец (ЕТ) „Д“ е регистриран като земеделски производител. Дейността за 2019 г. е производство на непреработена земеделска продукция и търговецът е преотстъпил 60 на сто от начисления годишен данък по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ. На 14.07.2020 г. ЕТ прехвърля чрез продажба по реда на чл. 15 от Търговския закон /ТЗ/ предприятието си на „А“ ООД без заличаване от търговския регистър.
В тази връзка се поставя въпроса кой следва да инвестира преотстъпения данък за 2019 г. в нови сгради и нова земеделска техника до края на 2020 г. – дружеството или ЕТ?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 105/2006г., посл. изм. ДВ, бр. 69/2020 г.) и ЗДДФЛ (обн. ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 60/2020 г.) е изразено следното становище:
На основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.
Според чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО корпоративният данък (в случая данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ) се преотстъпва, когато едновременно са изпълнени условията по т. 1 – 9 от посочената разпоредба. Едно от тези условия, регламентирано в т. 3 от ал. 2 на чл. 189б от ЗКПО, е дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване. Това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишната данъчна декларация.
Съгласно чл. 172, ал. 1 от ЗКПО (в редакцията й от ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.), правото на преотстъпване по реда на тази глава се преустановява при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон и при преобразуване на данъчно задължено лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от Търговския закон.
Съгласно чл. 166 от ЗКПО преотстъпването на корпоративен данък е правото на данъчно задължено лице да не внася в държавния бюджет определените по реда на този закон суми за корпоративен данък, които остават в патримониума на данъчно задълженото лице и се разходват за цели, определени със закон. С оглед цитираната норма, се налага извод, че правото на преотстъпване е персонално право, изразяващо се в задържането на суми за корпоративен данък в патримониума на данъчно задълженото лице. Това е вид държавна помощ, която държавата предоставя на конкретен правен субект при изпълнението на определени нормативни изисквания. Това право е непрехвърлимо и се преустановява при настъпване на изрично посочените в чл. 172, ал.1 от ЗКПО обстоятелства.
Предвид изложеното и доколкото прехвърлянето на търговско предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ не попада в изключението, предвидено в чл. 172 от ЗКПО, то в тези случаи се преустановява правото на преотстъпване.
В конкретния случай ЕТ, регистриран като земеделски стопанин, няма да отговаря на условието за преотстъпване за 2019 г., тъй като дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция ще се извършва от друго лице – търговско дружество, което е придобило предприятието на ЕТ, освен ако и след продажбата на предприятието си ЕТ остане да съществува и продължи да извършва дейност по чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО поне в рамките на изискуемия тригодишен период след годината на преотстъпването. В този случай преотстъпеният данък за 2019 г. следва да се инвестира от ЕТ в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция в срок до края на 2020 г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.130,ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.96

5_ 20-00-230/ 19.07.2011г.ЗДДС, чл.45ЗДДС, чл.96ЗДДС, чл.130В запитването е посочено, че сте собственик на дворно място, за което ще учредите право на строеж за изграждане на

ЗДДФЛ, чл.30,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1

2_593-2/19.10.2010 г.ЗДДФЛчл. 29, т. 1чл. 30 Виесте регистриран земеделски производител на яйца, който има и регистрацияпо ЗДДС. Интересувате се от промените в Закона за данъците

ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2

20-00-160/16.04.2010 г. ЗДДС, 21,ал.2 21, ал.4, т.3По смисълана чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6

приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Изх. № 20-00-179Дата: 05.12.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 28; ЗАНН, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗАНН, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2; ЗАНН, чл. 11;