Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл.48, ал.6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

2_ 974/25.08.2015г.
ЗКПО – чл.189б;
ЗДДФЛ – чл.48, ал.6;
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл.48, ал.6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на стопанството.
Поставяте въпрос: описаното съоръжение ще бъде ли разглеждано като инвестиция на преотстъпения данък за 2014 година при условията на чл.189б от ЗКПО.
Във връзка с изложените обстоятелства и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодателство, изказваме следното становище:
При извършена справка в информационната система на Националната агенция за приходите /НАП/ е установено, че предприятиетона ЕТ „……………..“ е декларирало в годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за календарната 2014 година че е:
– регистриран земеделски производител на растителна продукция;
– преотстъпило данък върху доходите по реда на чл.48, ал.6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при условията на чл.189б от ЗКПО.
Съгласно чл.189б, ал.1 от ЗКПО, данъчното облекчение за преотстъпване на данък се предоставя на данъчно задължени лица, регистрирани земеделски производители, в размер до 60 на сто за данъчната им печалба от дейност по производствотона непреработена растителна и животинска продукция.
Един от критериите, който трябва да изпълнятлицата за да се възползват от тази данъчна преференция, е да инвестират преотстъпеният данък в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал.1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, съгласно ал.2 на чл.189б от ЗКПО. Изхождайки от тази разпоредба, регистрираните земеделски производители следва едновременно да са изпълнили следните условия:
– да инвестират преотстъпения данък в активи – сгради или земеделска техника;
– активите да са нови;
-да използват активите за производство на непреработена земеделска и животинска продукция;
– да инвестират преотстъпения данък в срок до края на годината, следваща годината на преотстъпване.
Относно инвестиране в активи – сгради или земеделска техника:
Съгласно изложеното, ЕТ „………………..“ е инвестирал преотстъпения данък върху дохода в придобиването на съоръжение – електронна автомобилна везна с метална платформа и подход, която използва за нуждите на организираното от него стопанство.
В §1, т.60 от ДР на ЗКПО е дадено определение на понятието „земеделска техника”за целите на чл.189б от закона: това са „самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието”.
В ЗКПО липсва класификатор на дълготрайните материални активи, както и липсва дефиниция на понятията „съоръжение“, „инсталация“ и „апарат“.
Но съгласно общоприетия смисъл на понятието „съоръжение”, това е материален актив, който има характеристиката на уред, апарат, с различно ниво на сложност на функциониране, състоящ се от отделни елементи или системи, съобразно предназначението му в специализираната дейност на предприятието. В конкретния случай, надземната електронната везна е съоръжение, състоящо се от отделни компоненти: метална платформа, метален подход, електронна везнаи др. компоненти. Този актив попада вобхвата на понятието „земеделска техника“ по смисъла на ЗКПО.
Активите да са нови:
За да бъде изпълнено условието на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО, инвестирането на данъка трябва да се извърши в земеделска техника, която да бъде „нова”.
В общоприетия си смисъл понятието “нов” означава: който е направен, купен или е възникнал неотдавна или за пръв път; който е запазил първоначалния си вид, не се е изхабил. Когато се касае за земеделска техника, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието, трябва да са фабрично нови или новосъздадени.
Видно от приложеното копие на документа за придобиване на автомобилната везна, активът е закупен от производителя и е нов.
Относно „използвани в земеделието“:
Изразът „използвани в земеделието” следва да се разбира в смисъла, вложен в т.30 от Решението на Европейската комисия /С /2011/863 от 11.02.2011г./, където е посочено, че глава ІV, част А от Насоките на Общността позволява на държавите-членки да предоставят подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства, при спазването на определени условия. В съответствие с т.27 от Насоките, глава ІV, част А се прилага само за инвестиции, свързани с първично производство на продукти, които попадат в обхвата на Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност.
В унисон с горните разпоредби на Европейската комисия, ЗКПО изисква преотстъпеният данък да се инвестира в активи, които ще обслужват дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Закупеният от ЕТ „……………….“ актив, електронна автомобилна везна, ще се счита, че е използван в земеделието, ако обслужва само дейността, за която преотстъпвате данък – производство на растителна селскостопанска продукция, в частност за претегляне количеството на произведената от предприятието непреработена растителна /животинска/ продукция.
Освен изпълнението на разгледаните по-горе критерии, за да бъде признато преотстъпването е необходимо да сте изпълнили и останалите условия, визирани в чл.189б, ал.2 от ЗКПО.
Предвид нормата на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ/изм.ДВ, бр.105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г./, правото на преотстъпване на корпоративен данък е обвързано и с общите изисквания на чл.167 от ЗКПО.
Изпълнението на условията за преотстъпване на данъка на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители по реда на ЗКПО подлежи на последващ контрол от органите по приходите по реда на чл.110 от ДОПК чрез извършване на проверки и ревизии.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »