прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № 20-40-1
Дата: 22.05.2019 год.
ЗДДС, чл. 176в, ал. 13;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 15;
ППЗДДС, чл. 111к, ал. 2;
ППЗДДС, чл. 111л, ал. 3.

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 20-40-1/01.03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка със създаването и поддържането от Национална агенция за приходите на публичен електронен регистър на лицата по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които са освободени от предоставянето на обезпечение за данък върху добавената стойност върху количествата горива, които те получават като освободени за потребление за целите на собствената си дейност, дружество е подало уведомление – приложение № 38 към ППЗДДС.
При промяна на определени декларирани в приложението обстоятелства, дружеството следва да подаде ново уведомление за промяна. Уведомление се подава и в случаите, в които прогнозното средномесечно потребление на гориво се промени с повече от 10 на сто от вече декларираното. При определяне на прогнозното средномесечно потребление на гориво дружеството има затруднения и практически не може надеждно да прогнозира очакваното потребление на гориво в следните практически ситуации:
– промяна в метеорологичната обстановка и сезонност на производствения процес на предприятието;
– аварии, водещи до непредвидима промяна в производствените условия и ползване допълнително на специализирана техника, както и аварии, водещи до неползване на авариралото и/или свързаното с технологичния процес оборудване;
– наем на подемна техника, чието натоварване и време за наемане не може да бъде точно определено;
– новозакупена техника и оборудване.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Как дружеството следва да изпълни задължението си за предварително уведомяване на органите на Национална агенция за приходите при настъпване на промени в потреблението на гориво в резултат на подобни непредвидими ситуации?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС лице, различно от лицата по чл. 176в, ал. 13 от същия закон (регистриран земеделски производител, който извършва зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или бюджетна организация), се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение при осъществено вътреобщностно придобиване на течни горива или получени течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които са предназначени за собствено потребление, в случай че е вписано в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС. За лицата по чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС. Вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона е условие за освобождаване от задължението за предоставяне на обезпечение при осъществяване на вътреобщностно придобиване на течни горива или получаване на течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление.
Съгласно чл. 111к, ал. 2 от ППЗДДС в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се вписва идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК, идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, име/наименование на лицата, прогнозно средномесечно потребление на горива, получени по реда на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, общо по раздели на приложение № 35 и в мерна единица за съответното гориво, посочена в акцизен данъчен документ/електронен административен документ, дата на вписване, дата на промяна на прогнозното средномесечно потребление на горива, обявено по реда на чл. 111л, ал. 3, и дата на заличаване. В ППЗДДС не е дефинирано понятието прогнозно средномесечно потребление на горива и не е посочена методика за неговото определяне, отчитайки факта, че е налице голямо разнообразие в дейностите, за които се ползва горивото, както и в активите, за които то е предназначено.
Определянето на прогнозното средномесечното потребление на горива за целите на вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС, както и методите за проследяване на потреблението и изготвяне на план/прогноза за възникване на отклонение повече от 10 на сто от обявеното в регистъра прогнозно средномесечното потребление на горива е предмет на технически експертен анализ, какъвто лицето трябва да извършва по аналогия с планирането на съответните покупки на горива, необходими за обезпечаване на дейността му, за която същите са предназначени, както и отчитане възникването на бъдещи непредвидими събития и аварийни ситуации. За да бъде обосновано вписаното в регистъра прогнозно средномесечно потребление на горива, в уведомлението, приложение № 38, е изискана информация за прогнозното средномесечно потребление на горива по видове машини, съоръжения, инсталации, моторни превозни средства и др. във всеки производствен, търговски или друг обект, в който се извършва собственото потребление. В тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 111л, ал. 3 от ППЗДДС, съгласно която уведомление, приложение № 38, се подава и при промяна на обстоятелствата относно прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, както и при отклонение повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива, в 7-дневен срок преди настъпването им по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от Национална агенция за приходите. Визираната разпоредба не предвижда уведомяване да се прави при отклонения повече от 10 на сто за всяка от машините, съоръженията, инсталациите, моторните превозни средства или други съоръжения, а само в случаите на отклонение повече от 10 на сто от цялото прогнозно средномесечно потребление на горива, което е обявено пред Национална агенция за приходите. При подаване на уведомлението за отклонение освен новия, по-висок или по-нисък, размер на прогнозното средномесечното потребление на горива, следва да бъде отразена информация и за обектите, в които се потребяват горивата, както и за машините и съоръженията в тези обекти, които ще формират отклонението повече от 10 на сто.
Следва да се има предвид, че така въведената мярка като част от системата за борба с измамите при търговия с течни горива цели въвеждане на контрол при потреблението на течни горива, предназначени за собствено потребление, но от друга страна цели да осигури правна сигурност на коректните и добросъвестни данъкоплатци. В тази връзка изискванията за подаване на уведомление при промяна в обстоятелствата, посочени в чл. 111л, ал. 3 от ППЗДДС, имат за цел постигане на яснота, предвидимост и възможност за проследяване и разграничаване на течните горива, предназначени за последващи доставки, и горивата, предназначени за собствено потребление. От тази гледна точка, когато извънредни и непредвидени обстоятелства доведат до отклонение от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива с повече от 10 на сто, е достатъчно това отклонение да бъде посочено в уведомление до НАП, независимо дали е спазен 7-дневният срок, като бъдат посочени причините за това. Такива биха могли да бъдат форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, аварии, катастрофи и други непредвидими обстоятелства, които биха довели до невъзможност да бъде предвидено навреме отклонението в прогнозното потребление на гориво.
По отношение на контрола относно спазването на изискванията на чл. 176в,ал. 14 и 15 от ЗДДС, съответно чл. 111л от ППЗДДС е важно лицето да разполага с годни доказателства за причините, довели до отклонението и невъзможността за спазване на срока за уведомяване на Агенцията.

5/5

Вашият коментар