прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските г

Изх. № 53-04-91
12.11.2013 г.
КСО
чл. 4, ал. 1, т. 7
чл.4,ал.3, т. 2
чл. 6, ал. 7,8, 10
НООСЛБГРЧМЛ
чл.1, ал.1 и 2
чл. 2, ал. 3
ЗЗО
чл. 40, ал. 1, т. 6
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ….е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 53-04-91 от 29.10.2013 г.,относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване(ЗЗО)иНаредбата за общественото осигуряване насамоосигуряващитесе лица, българските граждани на работа вчужбинаиморските лица(НООСЛБГРЧМЛ).
В запитванетоeизложенаследнатафактическаобстановка:
От19.01.2010 г. Xеедноличенсобственикнакапиталаи управителнаедноличнодружествосограниченаотговорностсфирмаY.От25.06.2013 г.лицетоесъдружникиуправителивноворегистриранодружествосограниченаотговорностZ. Последното започвадейностот01.10.2013г.иерегистриранокатоземеделскипроизводител.
ПоданниотинформационнатасистеманаНАПкъм01.11.2013г.заX:
-нямаданни засключентрудовдоговорсYи/илисъсZООД;
-запериодаот01.01.2011г.до31.08.2013г.лицетосеосигуряваподоговорзауправлениеиконтролвY ЕООД(видноотподаденитедекларации,обрИзх. № 1 -„Данни заосигуренотолице”).
ВзапитванетонееупоменатодалиXщеполучававъзнаграждение по договор за управлениеиконтролвZООД.
ВYЕООДиZООДняма наетилицапотрудови/ илигражданскидоговор.ДейноститевYЕООДсеизвършватподоговорисвъншнилица(подизпълнители).
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
Можелифизическолице,коетое едноличенсобственикнакапиталаи управителнадружествосограниченаотговорност(EOОД) иедновременностовае управителисъдружниквдружествосограниченаотговорност(ООД)дасеосигурявакатосамоосигуряващоселице самочрезедноотдружестватаилитрябвадасеосигуряваподоговорзауправлениеиконтрол вдвете дружества?
Предвидизложенатафактическаобстановка,въпросаиотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
ВТърговскиязакон(ТЗ) евъведеноизискванеотношениятамеждууправителяисъответното дружество да се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, поотношениеуправителитена ЕООД(чл. 147 от ТЗ)ипоотношениеуправителитена ООД(чл. 141 от ТЗ).
ЗауправителитенаЕООД иООДможедаимаопределеновъзнаграждениепосилатанадоговорзауправлениеиконтрол,вучредителниятактнадружеството,срешениенасъответнияторганнадружеството илиподруг начин,номоже иданееопределенотаковавъзнаграждение.Товасеотнася,кактозаедноличнитесобственицииуправителинаЕООД,засъдружницитевООД,коитосавписанизауправители,такаизауправителитенаООД,коитонесасъдружницивдружеството.
Вслучаите,когатоеопределено възнаграждение, последнотоможедаеизплатено,номожеиданееизплатено.Тообаченепременнотрябвадабъдеопределено,задабъдедължимоисъответнодавъзникнезадължениетозаосигуряваненалицетонаоснованиечл. 4, ал. 1, т. 7отКСО. ВтозисмисълеиРешение№160/22.11.2010г.наВърховниякасационенсъднаРепубликаБългария,Търговскаколегия.
От01.01.2010г., спромянатаначл. 6, ал. 3отКСО,неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО садължимивъзнаграждения, когатосаопределеникатотакивавучредителниятактнадружеството,срешениенасъответнияторганнадружеството,вдоговоразауправлениеиконтролилиподруг начин,нонеса отразени всчетоводнитедокументиназадълженотолице,съгласноизискваниятанаЗаконазасчетоводството.ВтозисмисълеиуказателнотописмонаизпълнителниядиректорнаНАП,Изх. № 24-00-10от10.03.2010г.
Вслучаите, когатофизическолицее:
-съдружниквООДиуправителнадружествотоили
– едноличенсобственикиуправителнаЕООД,
нонямаопределеновъзнаграждениезаупражняванатауправленскадейност,тоследвадасеосигурявакатосамоосигуряващоселице пореданачл.4,ал.3, т. 2отКСО.Важноедасеимапредвид,чевтезислучаи,съдружникътвООД/едноличниятсобственикиуправителнаЕООДсеосигурявапопосоченияредзацялататрудовадейност,извършванавдружеството -оперативнаи/илиуправленскадейност.
Съгласно 4,ал.3, т. 2отКСО, задължителноосигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. Тези лица внасят дължимите осигурителни вноски авансово и изцяло за своя сметкакатосамоосигуряващи се лицавърху месечен осигурителен доход между минималния имаксималния месечен размер на осигурителниядоход, определен със ЗБДОО за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО).
Когато собственикътнаЕООДи/илисъдружникътвООДполучава доходи за положен личен труд, същите се включват при определяне на окончателен размер на осигурителния му доход,съгласночл. 6, ал. 8 от КСО.Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който лицата са упражнявали трудова дейност през предходната година, възоснова на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване илипрекратяване,съгласно чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларации по утвърденобразец от Изпълнителния директор на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице до компетентната териториална дирекция на Националнатаагенция за приходите в 7-дневенсрок от настъпване на съответното обстоятелство,съгласночл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ.
Вслучай,чефизическолицеедновременное:
– съдружникиуправителвООДи
-едноличенсобственикиуправителнаЕООД,
нонямаопределеновъзнаграждениезаупражняванатауправленскадейноствнитоедноотдружествата,тоследвадасеосигурявакатосамоосигуряващоселице пореданачл.4,ал.3, т. 2отКСОчрезедноотдружестватапоизбор(чл. 2, ал. 3, изречениепърво от НООСЛБГРЧМЛ).
Когатолице сеосигурявазавсякаотдейностите,коитоупражнява,привнасяненаосигурителнитевноски еважнодасеимапредвид хипотезатаначл.6, ал. 10отКСО,съгласнокоятоосигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход,определенвзаконазабюджетазадържавнотообщественоосигуряванезасъответнатагодина, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Поотношениеопределянетонадохода,върхукойтоседължатвноскизаздравноосигуряванееприложимахипотезатаначл. 40, ал. 1, т. 6отЗЗО.
Настоящето становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производството, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената,Вие не може да са позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-37-20Дата: 02.12.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; ДР на Наредба № Н-18/2006 г., § 1, т. 19. ОТНОСНО: прилагане на

Искане за възстановяване на социални и здравни осигурителни вноски

Изх. № ………………..До Дата……………………………………………..…………………………………………………….Относно:Искане за възстановяване на социални и здравни осигурителни вноскиВъв връзка с Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите Ви уведомяваме следното:Възстановяването

Правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

1_20-02-102/30.05.2016 г.ЗКПО чл.167, ал.1, т.1 – 3ЗКПО чл.189бОтносно: Правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

aabed