прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-88/01.04.2014 г.
ЗДДС,
ППЗДДС,
чл.10, ал.1
§ 1, т.4 от ДР
чл.94, ал.2
чл.107, т.3
чл.100, ал.1
чл.132, ал.1
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/23.01.2014 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ … има регистрация в Търговския регистър и притежава удостоверение с № …/09.01.2014 г. Едноличният търговец е поемател на ЕТ ….
ЕТ … е служебно дерегистрирана по ЗДДС от органите по приходите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли ЕТ … да се регистрира по ЗДДС, в какви срокове и дали регистрацията следва да е задължителна или по избор?
2. Ако ЕТ … не се регистрира по ЗДДС възниква ли задължение за физическото лице да уведоми органите по приходите и какви процесуални действия могат да предприемат органите по приходите по отношение на отказа наЕТ …да се регистрира по ЗДДС ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпроси:
Съгласно чл.94, ал.2 от ЗДДС във вр. с § 1, т.4 от ДР на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), идентификационният номер на лицата за целите на ЗДДС е идентификационният им номер, пред който се поставя знакът „BG”.
Видно от чл.107, т.3 от ЗДДС, основание за задължителна дерегистрация е заличаването на едноличния търговец от търговския регистър.
Разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗДДС регламентира, че при преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон (ТЗ) не е налице доставка на стоки или услуги от преобразуващия се към приобретателя. За лицето, което на основание чл.10, ал.1 от закона придобие стоки и услуги от регистрирано лице, ще възникне задължение за регистрация по реда на чл.132, ал.1 от ЗДДС. Следва да се отбележи, че лицето, към което преминава имуществото на преобразуващото се дружество, е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с получените стоки и услуги.
В конкретният случай, поемането на предприятие от починал ЕТ по реда, регламентиран в разпоредбата на чл.60 от ТЗ, не попада в обхватана чл.10, ал.1, т.1 от ЗДДС респективно чл.132, ал.1 от ЗДДС.
В тази връзка, за ЕТ …няма да възникне задължение за регистрация по реда на чл.132, ал.1 от ЗДДС. Следва да се има предвид, че с оглед на задължителната регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС, ЕТ следва да следи реализирания оборот в размер на 50 000, 00 лв. (петдесет хиляди лв.) и е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
Също така, ЕТ … може да се регистрира по избор на основание разпоредбата на чл.100, ал.1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

доставка и третирането и по ЗДДС

Относно: доставка и третирането и по ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-.. с вх. № 20-21-285/ 17.11.2008г. от„…………” ЕООД, гр……… е

Определяне на възнаграждение в натура на управител, назначен по договор за управление и контрол; В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-19/17.04.201

Изх. № 24-38-19Дата: 05.06.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 77. ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение в натура на управител, назначен по

ЗДДС, чл.13, aл. 6

5_53-02-371/27.10.2011 г.ДДС, чл. 13, ал.6 В подаденото от Вас писмо, постъпило в дирекция ОУИ ….e изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС

определянето на една инвестиция като заместваща на съществуваща земеделска техника или сграда, може да бъде даден съобразно нормите на Регламент /ЕО/ 1857 на Европейската комисия от 15.12.2006г. &

2_754/06.06.2013г.ЗКПО чл.189б. Отправили сте писмено запитване изх.№………….., заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” ……… с вх.№……………., в което е описана следната фактическа обстановка:Дружеството

възможността при установен брак, съответно липса на произведена продукция, основа за начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) да бъде счетоводната себестойност на бракуваната/липсващата пр

Изх. №26-И-65Дата: 20.08.2009 год.ЗДДС, чл. 79, ал. 3.Вна НАП е постъпила Ваша молба за изразяване на становище във връзка с прилагането на чл. 79, ал.

Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № М-24-31-41Дата 30.06.2014 год.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;КСО, чл. 5, ал. 6;Наредба № Н-8, чл. 3,