fbpx

прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО) и Наредба за елементите на възнаграждението и задоходите, върху коит

Изх. № 23-22-1797
12.09.2013 г.
КСО
чл. 4,ал. 1, т. 1, 2 , 3 и4
чл. 6, ал. 2, т. 3
чл. 9, ал. 3
НЕВДКПОВ
чл. 1а, ал. 1и2
чл. 1, ал. 8, т. 6и7
чл. 4а
ЗЗО
чл. 40,ал. 1, ал. 2иал. 3
чл. 40, ал. 5
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” … е
постъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 23-22-1797/28.08.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО),Закона за здравнотоосигуряване(ЗЗО)иНаредбазаелементитенавъзнаграждениетоиза доходите,върхукоитосеправятосигурителнивноски (НЕВДКПОВ).
В запитванетоисъпътстващитедокументие изложенаследнатафактическаобстановка:
X еработилапотрудовдоговорвчиталищеY.Считаноот28.07.2012 г.трудовотоправоотношениеслицето епрекратено.Същата евъзстановенанаработана16.08.2013г.Посилатанарешение № II-72-39/05.04.2013 г. наСофийскирайоненсъд(СРС),уволнениетоепризнатозанезаконно.Съгласнопредставенотосъдебнорешениеналицетоеприсъденообезщетениепореданачл. 225,ал. 1отКодексанатруда(КТ)исъответнатазаконналихва.
Приложенатазаповед№ 001001024/16.08.2013г.,издаденаотпредседателяна читалищеY удостоверяваследното:
Наоснованиерешение № II-72-39/05.04.2013 г. наСРС,всилаот20.04.2013г.еиздаденоуведомлениеотСРСпочл. 345, ал. 1отКТотдата06.08.2013г.доX заявяванетойнаработавчиталищеY.Внормативноопределениятсрок, X епредставиламолбавделоводствотоначиталищеYзавъзстановяваненапредишнатайдлъжност-секретар.
Въввръзкасвъзникналияказусeпоставенследният въпрос:
Каквиосигуровкиседължатзапериоданауволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставениятвъпросиотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Наоснованиечл. 9, ал. 3, т. 2отКСО(редакциявсилаот01.01.2013г.)заосигурителен стаж се зачита ивремето,презкоето лицатапочл. 4,ал. 1, т. 1, 2 , 3 и4отКСОсабили безработапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеоргани-отдататанауволнениетодовъзстановяванетоимнаработа,нонепо-късноот14дниотвлизанетовсила наакта,скойтосепризнаванезаконността науволнениетоот съответниякомпетентенорган.Затозипериодсевнасятосигурителнивноскизасметканаосигурителявърхупоследнотобрутновъзнаграждение,аколицетоне е билоосигурявано.
Когатолицетоебилоосигурявано,осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода,акотозидоходепо-малък.
Осигурителнитевноскипочл. 9, ал. 3, т. 1 – 3от КСОсевнасятвърхувъзнаграждението,определенопотрудово,служебноилидругоприравненоправоотношение,запоследниякалендаренмесецпредимесецананезаконнотонедопусканеилиотстраняванеотработа,незаконнотоуволнениеилиотстраняването ивъзстановяванетонароботапореда,определенвспециалнизакони,презкойто лицетоеималоотработенидни.Когатонесаотработенивсичкиработнидни презмесеца,възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнитевноски,сеопределя,катовъзнаграждениетосеразпределянаброянаотработенитеднииполученатасумасеумножи поброянаработнитедни засъщиямесец(чл. 1а, ал. 1 отНЕВДКПОВ).
Възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнивноскипочл. 9,ал. 3, т. 1- 3отКСО,неможедабъдепо-малко отминималниямесеченосигурителендоход,определенсъгласночл. 6, ал. 2, т. 3отКСО,азалицата,закоитонямаопределенминималенмесеченосигурителендоход,осигурителнитевноскисевнасятвърхунепо-малкоотминималнатамесечнаработназаплатазастраната засъответнияпериод (чл. 1а, ал. 2отНЕВДКПОВ).
Осигурителнитевноскисавразмеритезафонд „Пенсии”.
Несеизчислявативнасятосигурителнивноскивърху обезщетениятапочл. 225 от КТ(чл. 1, ал. 8, т. 7от НЕВДКПОВ)илихвите,изплащанипореданачл.245, ал. 2отКТ(чл. 1, ал. 8, т. 6от НЕВДКПОВ).
Запериодитепочл. 9, ал. 3, т. 1и2отКСОлицетопредставяпредосигурителя декларациязамесечнияразмернаосигурителниядоход,върхукойтоебилоосигурявано,илидекларираобстоятелството,ченеебилоосигурявано(чл. 4аотНЕВДКПОВ).
Акозапериоданауволнение, признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани(от28.07.2012г.до 15.08.2013г.включително)Xне ебилаосигурявана,осигурителячиталищеYдължи вноски зафонд„Пенсии”наДОО пореданачл. 1а, ал. 1и2от НЕВДКПОВ,следпредставянетоот упоменатото лиценадекларацияпочл. 4аотНЕВДКПОВ.
АкозапериодананезаконноуволнениеX ебилаосигуряванапридругосигурителвърхуосигурителен доход по-нисъкотпоследнотобрутнотрудововъзнаграждениепредиуволнението, осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода(чл. 9, ал. 3, т. 2отКСО).
Лицата,коитосабилибез работапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеорганизапериодите,презкоито несабилиосигуряванинаоснованиечл. 40,ал. 1, ал. 2иал. 3отЗЗО,сеосигуряват заздравноосигуряванезасвоясметкапореданачл. 40, ал. 5отЗЗОвърхуосигурителендоходнепо-малък отполовината отминималнияразмернаосигурителниядоход засамоосигуряващите селица,определен съсЗаконазабюджетанадържавнотообщественоосигуряване (ЗБДОО).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда наДанъчно-осигурителнияпроцесуаленкодекс(ДОПК)се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top