прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми – главница и лихви от отпуснат заем.

1_146/24.11.2010 г.
Наредба №Н-18/2006 г. – чл.3, 4, 5 и 25
ЗДДС-чл.118
Относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми – главница и лихви от отпуснат заем.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …………, заведено с вх. №г., изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка в запитването, дружеството /ЕООД/ извършва дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции, като фирмата е вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ. В дейността на финансовата институция, приходите се формират от лихви, като приходите от лихви са необлагаем оборот. В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Необходимо ли е финансовата институция да има фискално устройство, чрез което да отразява постъпилите суми /главница и лихва/, или постъпилите суми могат да се отразят чрез издаване на приходен касов ордер, при положение, че съгласно чл.43 от ЗДДС, приходите от лихви са освободена доставка?
2. В случай, че е необходимо да има фискално устройство съгласно Наредба № Н-18/2006 г., то кои суми се маркират: главница и лихва или само лихва?
В чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е посочено, че всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства /електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива/, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с НАП и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н- 18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн. ДВ. бр.106 от 2006г., последно изменениеДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г./.
Съгласно чл.З, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод, извършен от дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/ или чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/.
В чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Разпоредбата на чл.5, т.2 от Наредба № Н-18 от 2006 г. регламентира изключение от задължението за издаване на фискални касови бележки, която се отнася за банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл.4 от ЗПУПС; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. З, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.
Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършването на една или повече от дейностите, посочени в чл.2, ал.2, т.5 – 14 от Закона за кредитните институции, както и отпускането на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства – чл.З, ал.1 от същия закон.
Доколкото извършваната от дружеството дейност по отпускане на заеми не попада към изброените в чл.4 и чл.5, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г., имате задължение за регистриране и отчитане на получените суми от лихви по отпуснати заеми чрез фискална касова бележка по реда на чл.25 от Наредбата, независимо от документирането с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод, извършен от дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС или чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ.

Оценете статията

Вашият коментар