прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Изх. №26-Л-70
Дата:11.09.2012 год.
КТ, чл. 325, ал. 1, т. 1;
КТ, чл. 331;
КСО, чл. 6, ал. 2;
КСО, чл. 6, ал. 3;
КСО, чл. 10;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 21, ал. 2;
НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 7;
НЕВДПОВ, чл. 3, ал. 1.
Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство
Във връзка с Ваше писмено запитване, с вх. № 26-Л-70/10#4/03.08.2012 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме следното:
Според изложената фактическа обстановка съгласно подписан Колективен трудов договор (КТД) работниците и служителите на „……………” АД могат по собствена инициатива да отправят писмено предложение до работодателя за прекратяване на трудовите им договори по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) с допълнително условие за изплащане на обезщетение. Поставеният въпрос е дали обезщетенията, изплатени на основание КТД при прекратяване на трудово правоотношение съгласно чл. 325, ал. 1,т. 1 от КТ следва да се включат в облагаемия доход на лицата по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителния им доход по Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Предвид изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от кодекса и продължава до прекратяването й.
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО). За работниците и служителите, осигурителните вноски се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 6, ал. 3 от КСО).
В конкретния случай, изплатеното обезщетение не е свързано с полагане на трудова дейност и е обвързано с доброволно напускане на работника.
Разпоредбите на КСО по отношение елементите на осигурителния доход са доразвити в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата е указано, че осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината.
В чл. 1, ал. 8, т. 7 от същата наредба са изброени обезщетенията, изплащани по КТ, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Изплатените суми на работниците и служителите, напускащи предприятието по своя характер представляват обезщетение при прекратяване на трудовия договор. КТ не регламентира изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните (на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от същия кодекс), но няма пречка те да бъдат уговорени в КТД. По своята същност тези суми се доближават до обезщетенията по чл. 331 от КТ, когато прекратяването на трудовия договор е по инициатива на работодателя срещу изплащане на обезщетение върху което не се дължат осигурителни вноски. Разликата е в това, че инициативата за прекратяване на трудовото правоотношение произлиза от работника, но на базата на предварително уговорено обезщетение в КТД.
            Изплащаното обезщетение за доброволно напускане не е свързано и с полагане на трудова дейност, поради което, считаме, че не е осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО и върху него не се дължат вноски за държавното обществено осигуряване. 
Доходите, които не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения са посочени в чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ, сред които обезщетенията по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ не попадат. Предвид това, на основание чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, същите са облагаем доход от трудови правоотношения на физическите лица и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
В заключение следва да се отбележи, че настоящето становище е в съответствие с установената съдебна практика във връзка с изплатени обезщетения при доброволно прекратяване на трудово правоотношение съгласно чл. 325, ал. 1,т. 1 от КТ.
                                 ЗАМ.
                                                                                        
  /СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки на Европейския съюз (Директива 2004/38/ЕО)

Изх. № М-26-К-31Дата: 17.02.2021 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; ЗЗО, чл. 109; Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент

Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на трудовата дейност през една календарна година.

КСО – чл. 4, ал.3, т.1, т.2, т.4, ал.4; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, ал.2, ал.3, ал.4;ОТНОСНО:Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице

КСО, чл.157, aл. 6,КСО, чл.6, aл. 11,НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 3,НЕВД, чл.2а,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,КСО, чл.127, aл. 1

5_23-29-102/20.09.2014 г.КСО, чл.6, ал.11, чл.127, ал.1 и чл.157, ал.6;НЕВДПОВ, чл.2, ал.2 и ал.3, чл.2а;ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1;В запитването сте изложиласледнатафактическа обстановка:Работодател е сключил груповазастраховка „Живот”

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. : чл. 7 ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и

общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съще

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-56/05.02.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:През м.декември 2013г. дружеството закупува стока – зърно „царевица“

Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето

Изх. № 24-39-1Дата: 22.02.2016 год.ЗДДС, чл. 39, т. 8 Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от