прилагане разпоредбите на чл.3, ал.5 от ЗДДС.

2_2356/25.09.2008
Чл.3, ал.5
Относно: прилагане разпоредбите на чл.3, ал.5 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр… с вх. №год., изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…. с писмо вх. №год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В запитването сочите, че Община Б разполага с общински горски фонд и по решение на общинския съвет ще се извърши сеч на дървесинаот физически лица на основание чл.57, ал.9 от Закона за горите /ЗГ/ и от институциите, визирани в чл.57, ал.10 от същия закон. Общинския съвет е решил ползването на дървесина да се осъществява по два начина:
– по определена от него такса на корен, която епо-висока от таксата, регламентирана с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите, приета с ПМС № 202 от 11.08.2008 год.;
– чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс за предоставяне на сечища.
Въпросът Ви е относно начисляването на ДДС на определената с решение на общинския съвет такса на корен за ползване на дървесина, предвид това че същата е определена в ЗГ, в нормативен акт на ОбС и се отнася за категория лица, които са изрично посочени в ЗГ.
По смисъла на ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Същевременно разпоредбата на чл.З, ал.5 от ЗДДС регламентира, че органите на местна власт не са данъчно задължени лица за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на такъв орган, включително в случаите, когато се събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности. За целите на облагането с данък върху добавената стойност „дейности или доставки, извършвани от местните органи в качеството им на орган на местната власт”, съгласно §1, т.7 от ДР на закона са тези, извършени от лице, създадено със закон, когато:
– сеизвършватв изпълнениенаправомощиятаму,произтичащи от нормативен акт и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е възложено със закон;
– е установена такса с нормативен акт.
Независимо от това, органите на местна власт са данъчно задължени лица за извършваните от тях доставки, които попадат в кръга на изброените в чл.З, ал.5, т. 1 от ЗДДС, както и за доставки, които ще доведат до значително нарушаване правилата на конкуренцията /чл.3, ал.5, т.2 от с.з./.
В чл.6 от Закона за горите е записано, че правото на собственост върху горите и земите от горския фонд принадлежи на физически и юридически лица, на държавата и на общините. От тук произтича и фактът, че независимо от начина по който се ползва дървесина от общинския горски фонд, както и от лицата или институциите, които я добиват, доставките, които Община Б извършва могат да се извършват и от търговец и ще доведат до нарушаване правилата на конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчнозадължените по ЗДДС лица.
Освен това разпоредбата на чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ визира отделните видове местни такси, които се събират от общините, като законодателят, предвид нормата на ал.2 от с.чл., изрично е разграничил местната такса от цената на другите услуги, които общините предоставят. Размерът на местните такси и цените на другите услуги, предоставени от общините се определя на база наредба, приета от общинския съветна основание чл.9 от ЗМДТ. Това, че при определяне цената на доставката общинския съвет ползва визирания в чл.53, ал.2, т.1 от ЗГ начин – по такса на корен не е относимо към данъчния й режим.
С оглед гореизложеното считаме, че Община Б е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС във всички случаи, когато извършва доставки, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция. Извършваните доставки по добив на дървесина от общинския горски фонд, за които получателите заплащат такса на корен или цена, определена чрез публичен търг са облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС и на основание чл.86 от с.з. за Вас като изпълнител по доставката възниква задължение за начисляване на ДДС на дата на данъчното събитие.

Оценете статията

Вашият коментар