осигуряване на изпълнител по договор за управление и контрол, упражняващ трудова дейност в две търговски дружества

2_2349/ 23.09.2008 г.
КСО-чл.4,ал.1,т.7
ОТНОСНО: осигуряване на изпълнител по договор за управление и контрол, упражняващ трудова дейност в две търговски дружества
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че управителят на „……….” ЕООД, гр…………, който упражнява тази дейност от 01.10.2005 г.за периода от 01.08.2005 г. до 28.02.2006 г. е бил управител по договор за управление и контрол и във фирма „…………..” ООД, гр………… От 01.03.2006 г. продължава да се осигурява във„…………..” ООД като управител по трудов договор. Във връзка с изложеното желаете да получите указания за осигурителния доход върху който се дължат осигурителните вноски.
При така изложената фактическаобстановка, изразяваме следното принципно становище:
С договорът за управление и контрол се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителя се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени резултати в определен срок. Такъв договор се смята за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
На основание чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално оигуряване /КСО/, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. Съгласно чл.6, ал.3 от КСО осигурителните вноски се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професиии не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
По смисъла на Търговския закон договорът за управление на търговско дружество представлява полагане на труд без трудово правоотношение и е възмезден по своя характер – управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени конкретни стопанскив рамките на договорения срок. Поради това, осигуряването на изпълнител по договор за управление и контрол, не може да се определя пропорционално на отработеното време посредством клауза за непълно работно време, което би било допустимо при трудовия договор на основание чл.138 от Кодекса на труда.
Следователно, в конкретния случай управителят на “……………….”ЕООД и „…………………..” ООД, по силата на сключенитедоговори за управление и контрол за периода от 01.08.2005 г. до 28.02.2006 г. е длъжен да се осигурява по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО и в двете дружества върхуполучените, месечни възнаграждения, но върху не по малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии във всяко от тях, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. ‘

Оценете статията

Вашият коментар